Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71623

Hankkeen nimi: Äänekosken biokaasulaitoksen kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.9.2015 ja päättyy 31.10.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ECOENERGY SF OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2703099-8

Jakeluosoite: Niittytie 7B

Puhelinnumero: +358407030788

Postinumero: 82500

Postitoimipaikka: KITEE

WWW-osoite: www.ecoenergy-sf.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäki Tero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tero.maki(at)ecoenergy-sf.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400789831

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään Äänekoskelle sijoittuvan biokaasulaitoksen toimintajärjestelmiä sekä tuotteistetaan laitoksen lopputuotteet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 92 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 92 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 92 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 92 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Äänekosken

Kunnat: Äänekoski

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sarvelantie 1

Postinumero: 44100

Postitoimipaikka: ÄÄNEKOSKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 12, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on pääasiallisesti tuotannon ja T&k -kehittämiseen tähtäävä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen käytännön toiminnassa toimitaan sukupuolineutraalisti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kts. edelle

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Koko investointihankkeen tavoitteena on ekologisesti kestävän kiertotalousekosysteemin kehittäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Biopolttoaineiden hyödyntäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Edistää ympäristötavoitteiden toteutumista, ja tätä kautta luonnon monimuotoisuuden säilymistä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Sellutehtaan jätteiden hyödyntäminen bioenergiaksi
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 9
Kiertotalouskonseptin rakentaminen selluteollisuuden jätteiden hyödyntämiseksi energiaksi ja raaka-aineiksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 10
Kts. edelle
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 2
Luo uusia työpaikkoja ja tätä kautta myös välillisiä työpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Luodaan samalla käytännön toteutuksen avulla monistettava konsepti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 9
Toimintajärjestelmien kehittämisessä huomioidaan myös logistiikan osalta optimaaliset toimintatavat
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Lisää hyvinvointia luomalla uusia työpaikkoja ja toimeentulon mahdollisuuksia ns, keskeisen Suomen alueelle.
Tasa-arvon edistäminen 0 7
Luo työllisyysmahdollisuuksia pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja edistää alueiden välistä tasa-arvoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 7
Kts. edelle
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 9 9
Luo uuden vientikonseptin suomalaisen ympäristöteknologian alueelle

9 Loppuraportin tiivistelmä

-