Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71626

Hankkeen nimi: Robotiikka-automaatiota Kainuuseen, investoinnit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 3)

Puhelinnumero: (08) 618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HAVERINEN TUULA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Robotiikan ja automaation lisääminen on avaintekijä siihen, että teollista tuotantoa voidaan ylläpitää pohjoismaisen kustannustason maissa. Hoivarobotiikan tarve nousee puolestaan siitä, että pienemmillä resursseilla on tulevaisuudessa selviydyttävä suuremmasta työmäärästä työn laadun kärsimättä. Maailma on robotisoitumassa valtavaa vauhtia, ja Kainuussa on pysyt-tävä kehityksen mukana. Kainuulaisista tuotannollisista yrityksistä merkittävä osa näkee robo-tiikan ja automaation lisäämisen tärkeänä tekijänä nykyisessä kilpailutilanteessa. Oppilaitosyh-teistyö mahdollistaa ja helpottaa uuden teknologian käyttöönottoa.

Projektin tavoitteena on lisätä ja kehittää robotiikan ja siihen liittyvän automaation oppimisym-päristöjä sekä kohottaa niiden edellyttämää osaamista sekä oppilaitoksissa että yrityksissä. Li-säksi yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä parannetaan osaajien saatavuutta Kainuun alueella ja taataan se myös tulevaisuudessa.

Projektissa rakennetaan hitsausrobotiikan ja liikuteltava NC-koneiden palvelurobotiikan oppi-misympäristö yritysten tiloihin, kappaleenkäsittelyrobotiikan oppimisympäristö KAMK:n tiloihin sekä kiinteä NC-koneen toimintaa tehostava oppimisympäristö KAO:n tiloihin. Näiden lisäksi hankitaan siirrettäviä yhteistyörobotteja yritysten ja oppilaitosten käyttöön sekä erillisiä laitteis-toja oppilaitosten käyttöön. Sosiaali- ja terveysalan käyttöön hankitaan erilaisia hoivarobotteja KAMK:n tiloihin.

Projektin tuloksina yritykset voivat tehdä kokemustensa perusteella laitteistojen investointipää-töksiä, jolloin Kainuun tuotantoyritysten kilpailukyky ja osaaminen paranee sekä yhteistyö kou-lutusorganisaatioiden ja yritysten välillä syvenee. KAMK ja KAO saavuttavat valtakunnallisen aseman robotiikan osaajina, jolloin mielenkiinto KAMK:in ja KAO:n opetustarjontaa kohtaan lisääntyy, minkä ansiosta Kainuussa on jatkossa riittävästi robotiikan ja automaation osaajia.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat KAMKin ja KAOn opiskelijat ja henkilökunta sekä hankkeeseen rahoittajina osallistuvat yritykset organisaatioineen. Välillisesti hankkeesta koi-tuu hyötyä Kainuun kaikille tuotantoyrityksille, hoivapalveluorganisaatioille sekä sitä kautta koko Kainuulle. Hanke on yleinen kehittämishanke ja tässä luotavat uudet robotiikka-automaation kehitysympäristöt ovat laaja-alaisesti myös muiden kuin rahoittajina toimivien yritysten käytössä.

Projektin kokonaiskesto on kolme vuotta (1.3.2016 – 31.3.2019).

Projektia rahoittavat Kainuun liitto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kainuun ammattiopisto, Ka-tera Steel Oy, Koneistamo Alm Oy, Sartorius Biohit Oyj, Imagon Oy, Suokone Oy ja Jetmasters Oy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat KAMKin ja KAOn opiskelijat ja henkilökunta sekä hankkeeseen rahoittajina osallistuvat yritykset (Imagon Oy, Jetmasters Oy, Katera Steel Oy, Koneistamo Alm Oy, Sartorius Biohit Oy ja Suokone Oy).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeesta koituu hyötyä Kainuun kaikille tuotanto- ja hoivapalveluorganisaatioille.

Maantieteellisesti hanke kohdentuu vahvasti Kajaanin ja Sotkamon alueelle, mutta hankkeen tuloksista hyötyviä yrityksiä on myös Vaalassa, Suomussalmella, Ristijärvellä ja Kuhmossa. Hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia kohtaan ovat osoittaneet suurta mielenkiintoa Transtech Oy ja Valtavalo Oy, ja ne haluavat olla mukana kehittämässä robotiikkaa Kainuussa. Nämä yrityk-set haluavat antaa asiantuntemustaan projektin käyttöön, ja tarjoavat opiskelijoille harjoittelu-, projekti- ja opinnäytetyömahdollisuuksia. Muita projektista kiinnostuneita yrityksiä, jotka ovat olleet mukana projektin suunnitteluvaiheen tiedotus- ja muissa tilaisuuksissa ovat Mehi Oy, Hitsacon Oy, Ämmän Betoni Oy, Vesikattopalvelu Kemppainen Oy, Tieto-Oskari Oy, Sunit Oy, Teräsasennus Mankinen Oy, Aution Puutyöhallit Oy, Hill Steel Oy, Prometec Oy, Kemet Elec-tronics Oy ja Solid Roach Oy.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 821 604

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 821 489

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 074 348

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 074 454

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Ristijärvi, Kajaani, Vaala, Sotkamo, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty toimintaympäristön analyysiä, koska hankkeen keskeisenä toimenpiteenä ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, vaan rabotiikka-automaation edistäminen Kainuussa, mikä ei ole sukupuolisidonnainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, vaan rabotiikka-automaation edistäminen Kainuussa, mikä ei ole sukupuolisidonnainen. Kohderyhmään kuuluvissa yrityksissä on töissä sekä miehiä että naisia, samoin opiskelijoiden osalta toimenpiteissä on mukana sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, vaan rabotiikka-automaation edistäminen Kainuussa, mikä ei ole sukupuolisidonnainen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Vaikuttaa siihen, että paikallinen yritystoiminta säilyy ja edelleen kehittyy. Teollisten yritysten menestyminen näkyy välillisesti myös muiden toimialojen ja toimintaympäristöjen kehittymisenä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Robotiikka-automaatio mahdollistaa uudenlaisten suunnittelupalveluiden kehittämisen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-