Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71627

Hankkeen nimi: MOSSWOOL, UUSIUTUVAN JA ELOPERÄISEN HYDROPONISEN KASVUALUSTAN MAHDOLLISUUDET MARKKINOILLA

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.12.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NOVARBO OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2346619-6

Jakeluosoite: PL 2

Puhelinnumero: +358 2 5491600

Postinumero: 27501

Postitoimipaikka: KAUTTUA

WWW-osoite: www.novarbo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rantanen Teppo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teppo.rantanen(at)novarbo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 5010 599

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

1) Tutkia ja kehittää eloperäinen ja uusiutuva hydroponisen viljelyn kasvualusta globaaleille kasvihuoneviljelyn markkinoille. 2)Tavoitteena kehittää skaalautuva valmistusmetodiikka joka pohjautuu lämmön joko hukkalämmön hyödyntämiseen tai uusiutuvan energian käyttöön. 3) Tavoitteena saada merkittävä markkinaosuus nykyisin käytössä olevilta mineraalipohjaisilta ja energiaintensiivisiltä kilpailevilta vaihtoehdoilta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 30 969

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 105 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 30 969

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman

Kunnat: Eura

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lauttakyläntie 570

Postinumero: 27500

Postitoimipaikka: KAUTTUA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysin perusteella kasvualustatuotteiden valmistaminen on fyysisesti raskasta, joten se suosii miespuolisia työntekijöitä. Hankkeen tavoitteena on kehittää tuotantomenetelmiä niin, että myös niiden fyysinen voimantarve vähenee.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma tullaan huomioimaan hankkeen eri osa-alueissa kehitettäessä mm. ratkaisuja työn fyysisen kuormittavuuden pienentämiseen sekä joustavan työtiimin mahdollisuuksia työn ja perhe-elämän tasapainottamiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole, mutta hankkeessa tullaan tarkastelemaan tasa-arvokysymyksiä mm. fyysisen kuormittavuuden, työaikojen jouston, palkkauksen sekä tuotantotilojen yleisen toimintaympäristön kannalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
: Valmistus elävästä sammalraaka-aineesta suolta. Suon ekologia ja sen hydrologia säilyvät. Perinteisen turvetuotannon suon täydellinen uusiutuminen vie n. 3 000 v. Sammaleen korjuujälkiä ei juuri ole enää 7-10 v:n kuluttua. Täydellinen uusiutuminen 30 v:ssa ¿ nopeammin kuin metsän
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Koska suota ei ojiteta siitä ei kuivatuksen myötä vapaudu ilmastokaasuja
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Suoluonto säilyy ennallaan
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Pinta- ja pohjavesitilanne säilyy ennallaan koska suon hydorologiaan ei kosketa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 10
raaka-aineen tuotanto voidaan suunnata jo osittain ojitetuille alueille joiden alkuperäinen luonnontila on muuttunut
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Lopputuotteiden tuotannossa syntyy tuotteiden kuivauksen yhteydessä puhdasta vesihöyryä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
tuotteiden valmistuksessa pyritään Biolan Groupissa jo syntyvän jätelämmön hyödyntämiseen. Energian lisätarve aiotaan täyttää uusiutuvalla energialla, mm. tuuli ja aurinkoenergia sekä biokaasu
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeessa tuodaan paikkakunnalle uudenlaista tuotantoa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
tutkitaan mahdollisuutta liittää tuotteisiin mitta-antureita joilla viljelynaikainen analysointi tarjottavan operointiohjelmiston avulla voisi olla mahdollista
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
tuotteiden valmistamiseen liittyy tutkimusulottuvuus jolla tähdätään lopputuotteiden puristamiseen kasaan kuljetustilan säästämiseksi
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Hankkeessa on tavoitteena kehittää tuotantomenetelmiä tehokkaampaan ja mielekkäämpänä suuntaan. Näin on tarkoitus ehkäistä perinteisesti raskaiden työvaiheiden kuormittavuutta ja vaikutuksia terveyteen.
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Tavoitteena on mm. poistaa raskaiden työvaiheiden aiheuttamia esteitä tasa-arvolle. Hankkeen eri osa-alueissa tullaan myös huomioimaan tasa-arvoa mahdollisesti uhkaavat tekijät ja korjaamaan niitä löydettäessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Työn kehittämisen yhtenä tavoitteena on mm. työohjeiden kehittäminen ja tässä yhteydessä otetaan huomioon myös monikulttuurisuus ja kielisidonnaisuuden vähentäminen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 10
Ympristöosaamisen kehittäminen on vahvasti yrityksen arvoissa. Henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti mm. jätehuollon, kierrätyksen ja energiansäästön kysymyksissä. Erityisesti tässä hankkeessa on tarkoitus lisätä osaamista energian käytön optimoinnin suhteen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Biolan Groupin liiketoiminta perustuu ajatuksen vähentää toiminnallaan ja tuotteillaan ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Novarbo Oy, osana Biolan Groupia pyrkii toteuttamaan tätä kehittämällä tuotteita ja liiketoimintaa, jotka sopivat konsernin toiminta-ajatukseen. Tässä hankkeessa pyrittiin selvittämään teknisiä ja kaupallisia mahdollisuuksia toteuttaa ammattikasvihuoneviljelyn markkinoille uudenlainen tuote, jossa yhdistyvät raaka-aineiden uusiutuvuus, kierrätettävyys, tuotannon resurssiniukkuus, kuluttajien toiveet ja tekninen toimivuus käyttötilanteessa. Hankkeessa haettiin markkinainformaatiota ja selvitettiin tuotannon aloittamisen teknisiä edellytyksiä ja yksityiskohtia. Tulosten perusteella on päätetty mm. valmistusteknologian lisenssin hankkimisesta, raaka-ainetuotantoon keskittyvän tuotantoyhtiön osakkuuden hankkimisesta, tuotantofasiliteetin ylösskaalaamiseen tarvittavan EU rahoituksen hakemisesta.