Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71630

Hankkeen nimi: Tikli Savunpoistojärjestelmän kehitystyön esiselvitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.3.2016 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TIKLI GROUP OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1954482-5

Jakeluosoite: Yhdystie 40

Puhelinnumero: +35840 521 0633

Postinumero: 62800

Postitoimipaikka: VIMPELI

WWW-osoite: www.tikli.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arvola Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.arvola(at)tikli.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405210633

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Esiselvityshankkeen avulla pyritään selvittämään savunpoistoluukkujen kysyntään, kilpailuasetelmaan, tuotevaatimuksiin, tuotesuunnitteluun, tuotehyväksyntään ja kustannusrakenteeseen liittyvät tekijät päätöksenteon tueksi ennen varsinaiseen tuotekehitysprosessiin lähtemistä. Esiselvityksen tehtävänä on hankkia paras saatavilla oleva tieto uudesta liiketoimintamahdollisuudesta ja siihen vaadittavasta tietotaidosta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 5 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 700

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 5 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 700

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Järviseudun

Kunnat: Vimpeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yhdystie 40

Postinumero: 62800

Postitoimipaikka: VIMPELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei vaikutusta, pyritään huomioimaan
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei vaikutusta, pyritään huomioimaan. Projektin johdossa naisia ja miehiä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei vaikutusta, pyritään huomioimaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
kehitettävä tuote säästää energiaa ja sitä kautta luonnonvaroja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
kehitettävä tuote säästää energiaa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
hanke lisää verkostoitumista ja yhteistyötä alueen yritysten kesken
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 1 1
työpaikkoja sekä miehille, että naisille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 2
hankkeessa tarkastellaan eri materiaalien ympäristövaikutuksia ja kierrätettävyyttä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-