Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71631

Hankkeen nimi: Käyttäjälähtöisen ensiapupisteen suunnittelu, valmistaminen ja kaupallistaminen.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.2.2016 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MERPLAST OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1979493-9

Jakeluosoite: Leväsentie 2

Puhelinnumero: +358456791278

Postinumero: 70700

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: https://www.merplast.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Parviainen Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.parviainen(at)merplast.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358456791278

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa on tarkoitus luoda perinteiselle toimialalle uudentyyppinen asiakaslähtöinen ensiapupiste.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 162 280

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 647

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 162 280

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 647

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Leväsentie 23

Postinumero: 70780

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset jakautuvat tasapuolisesti sukupuolten näkökulmasta. Jo tällä hetkellä yhtiön sukupuolijakauma on lähes tasapainossa ja hankkeen odotetaan pitävän sukupuolijakauman samansuhteisena.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sama vastaus kuin edellisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on määritelty tarkemmin hankesuunnitelmassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Valmistettu tuote vähentää välittömiä ja välillisiä resurssien käyttöä ensiapupisteiden ylläpidon, seurannan ja tilaus-toimitusprosessin osalta ja edesauttaa edellä mainituin tavoin kuormittamaan vähemmän luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 6
Valmistettu tuote vähentää välittömiä ja välillisiä resurssien käyttöä ensiapupisteiden ylläpidon, seurannan ja tilaus-toimitusprosessin osalta ja edesauttaa edellä mainituin tavoin käyttämään vähemmän kuljetukseen tarvittavaa energiaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen muulla tavoin kuin välillisesti kahdessa edellä mainitussa kohdassa perustellusta syystä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Hankkeella on vaikutusta kasvihuonepäästöjen vähenemiseen välillisesti kahdessa edellä mainitussa kohdassa perustellusta syystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Asiakkaan tilaus-toimitusprosessin tehostuttua turhien hankintojen määrä vähenee ja tilaukset tapahtuvat oikea-aikaisesti tarpeen mukaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Parantaa alueellisen elinkeinorakenteen toimintaedellytyksiä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Hankkeessa toteutetaan fyysisen tuotteen ja ohjelmiston muodostama kombinaatio, jolla aikaansaadaan aineettomien tuotteiden ja palveluiden yhdistelmällä uudenlainen toimintamalli.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 7
Parantaa asiakkaiden työturvallisuutta, työhyvinvointia ja vähentää rutiinityöstä aiheutuvaa stressiä sekä ensiapuvalmiuden hoitamattomuudesta aiheutuvaa stressiä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-