Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71631

Hankkeen nimi: Käyttäjälähtöisen ensiapupisteen suunnittelu, valmistaminen ja kaupallistaminen.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.2.2016 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MERPLAST OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1979493-9

Jakeluosoite: Leväsentie 2

Puhelinnumero: +358456791278

Postinumero: 70700

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: https://www.merplast.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Parviainen Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.parviainen(at)merplast.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358456791278

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa on tarkoitus luoda perinteiselle toimialalle uudentyyppinen asiakaslähtöinen ensiapupiste.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 162 280

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 94 052

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 162 280

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 94 052

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Leväsentie 23

Postinumero: 70780

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset jakautuvat tasapuolisesti sukupuolten näkökulmasta. Jo tällä hetkellä yhtiön sukupuolijakauma on lähes tasapainossa ja hankkeen odotetaan pitävän sukupuolijakauman samansuhteisena.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sama vastaus kuin edellisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on määritelty tarkemmin hankesuunnitelmassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Valmistettu tuote vähentää välittömiä ja välillisiä resurssien käyttöä ensiapupisteiden ylläpidon, seurannan ja tilaus-toimitusprosessin osalta ja edesauttaa edellä mainituin tavoin kuormittamaan vähemmän luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 6
Valmistettu tuote vähentää välittömiä ja välillisiä resurssien käyttöä ensiapupisteiden ylläpidon, seurannan ja tilaus-toimitusprosessin osalta ja edesauttaa edellä mainituin tavoin käyttämään vähemmän kuljetukseen tarvittavaa energiaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen muulla tavoin kuin välillisesti kahdessa edellä mainitussa kohdassa perustellusta syystä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Hankkeella on vaikutusta kasvihuonepäästöjen vähenemiseen välillisesti kahdessa edellä mainitussa kohdassa perustellusta syystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Asiakkaan tilaus-toimitusprosessin tehostuttua turhien hankintojen määrä vähenee ja tilaukset tapahtuvat oikea-aikaisesti tarpeen mukaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Parantaa alueellisen elinkeinorakenteen toimintaedellytyksiä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Hankkeessa toteutetaan fyysisen tuotteen ja ohjelmiston muodostama kombinaatio, jolla aikaansaadaan aineettomien tuotteiden ja palveluiden yhdistelmällä uudenlainen toimintamalli.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 7
Parantaa asiakkaiden työturvallisuutta, työhyvinvointia ja vähentää rutiinityöstä aiheutuvaa stressiä sekä ensiapuvalmiuden hoitamattomuudesta aiheutuvaa stressiä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Käyttäjälähtöisen ensiapupisteen suunnittelu, valmistaminen ja kaupallistaminen. Hankkeessa suunniteltiin ensiapupiste, jota voidaan etäseurata pilvipalvelun kautta ja joka ilmoittaa käyttäjälle päivitystarpeesta. Ratkaisu parantaa työturvallisuuden laatua ja säästää aikaa työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidossa. Asiakas voi palvelun avulla automatisoida tilausprosessin.