Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71633

Hankkeen nimi: Asiakashallinnan ja liiketoimintaprosessien uudistaminen ja kehittäminen kasvavien vientimarkkinoiden hallintaan soveltuviksi.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.9.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY GUST. RANIN

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0171110-3

Jakeluosoite: Siikaranta 20 /PL 32

Puhelinnumero: +358 44 585 2561

Postinumero: 70101

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.lignellpiispanen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Railanmaa Aki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tuotantopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aki.railanmaa(at)lignellpiispanen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447229679

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oy Gust. Ranin on analysoinut kansainvälistä toimintaympäristöään sekä yrityksen omia kasvuvalmiuksia vientimarkkinoiden kasvattamiseen. Tuloksena yritykselle luotiin asiakashallintaan ja liiketoimintaprosessien kehittämiseen liittyvä investointi- ja kehittämissuunnitelma. Projektissa kartoitetaan uusia vientimarkkinoita (USA, Kanada sekä Aasian markkinat kuten Kiina, Japani ja Etelä-Korea), sekä laaditaan markkinaselvityksiä yrityksen käyttöön. Viennin ja myynnin edistämiseksi, hankkeen aikana osallistutaan myös alkoholijuoma-alan messuille omalla osastolla. Kasvavien vientimarkkinoiden hallitsemiseksi tämän projektin tavoitteena on lisäksi päivittää yrityksen toiminnanohjaus- ja asiakkuuksienhallintajärjestelmä sekä kasvattaa yrityksen tuotantokapasiteettia laiteinvestointien avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 407 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 148 428

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 407 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 148 428

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Siikaranta 20

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projekti on tasa-arvovaikutuksiltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projekti on tasa-arvovaikutuksiltaan sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projekti on Oy Gust. Raninin toimintaa kehittävä projekti sukunpuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Välitön, toimiston paperinkäyttö vähenee. Väillinen; tehokkaampi hallinto auttaa tuotantohävikin (tuottaa jätettä) pienentämisessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Välitön: oman toiminnan vahvistuminen. Väilillinen: mahdollista hyödyntää muita paikallisia palveluja enemmän liikevaihdon kasvun myötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Välitön: yhtiön brändien arvo kasvaa, uusia syntyy. Välillinen: brändien luomisessa mukana olleet voivat hyödyntää saamaansa mainetta markkinoinnissaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 0
Välitön: työ muuttuu ergonomisemmaksi.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-