Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71634

Hankkeen nimi: Tietojärjestelmien kehitys ja kansainvälistyminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.1.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SIPARILA OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1982051-9

Jakeluosoite: Varaslahdentie 1

Puhelinnumero: +358 7557812

Postinumero: 40800

Postitoimipaikka: VAAJAKOSKI

WWW-osoite: www.siparila.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sojakka Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.sojakka(at)siparila.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35810 424 2010

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kartoittaa Jannpuun tarve toiminnaohjausjärjestelmälle sekä kartoittaa uusia vientimaita etenkin Jannpuun huonekalupuolen tuotteille. Toimenpiteinä avainhenkilön palkkaaminen vetämään tietojärjestelmäprojektia ja markkinaselvitykset viennin osalta. Hankkeen tuloksena Jannpuun käyttöön pitäisi saada kasvua, kustannustehokkuutta ja myyntitoimintaa tukea tietojärjestelmä. Lisäksi tuloksena Jannpuun vienti tulee kasvamaan nykytilanteesta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 616

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 616

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nuaskatu 17

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tehty.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tehty.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 6
Hanke kasvattaa Jannpuun liikevaihtoa ja siten lisää työvoimatarvetta, materiaalitarpeita ja myös muiden toimijoiden palveluiden tarvetta. Ohjelmistoinvestointilla mahdollistetaan yrityksen järkevä johtaminen pitkälle seuraavalle vuosikymmenelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-