Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71635

Hankkeen nimi: Kuusirannan toimitilojen muuntaminen hyvinvointipalveluiden tuottamiseen soveltuvaksi.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.12.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAPIN LUMO JA LÖYLY OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2733046-4

Jakeluosoite: Kuusiranta 3

Puhelinnumero: +358 451207787

Postinumero: 98530

Postitoimipaikka: PYHÄTUNTURI

WWW-osoite: www.pyhansavusauna.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuoppala Arttu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arttu.kuoppala(at)saunalahti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 451207787

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuusirannan upeat tilat ehostetaan nyt hyvään kuntoon ja täyteen toimintakykyyn pitkäaikaisen toimettomuuden ja odottelun jälkeen. Ravintolarakennus, sauna ja kota saavat nyt uuden ilmeen, sisustuksen ja muiden ehostamistoimenpiteiden kautta. Tilat ovat hankkeen toteuttamisen jälkeen vielä upeammat, toimivammat ja odotukset täyttävämmät kuin mitä ne ovat olleet. Tilojen on tarkoitus toimia hyvinvointipalvelujen keskuksena, jossa tarjotaan hyvinvointipalveluita kaikille niitä kaipaaville paikallisille, ohikulkijoille, ryhmille, yrityksille ja matkailupalvelu-yrityksille. Ehostettujen tilojen on tarkoitus lisätä alueen palveluntarjontaa ja monipuolistaa paikallisten yritysten palvelupaketteja, jonka lisänä sauna- ja hyvinvointipalvelut toimivat. Ehostustoimenpiteillä myös työ

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 530

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 829

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 37 530

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 12 829

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Pelkosenniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kuusiranta 3

Postinumero: 98530

Postitoimipaikka: PYHÄTUNTURI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On tehty kartoitus miten voidaan palvella myös naisasiakkaita samalla tavalla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
80% hyvinvointipalveluiden asiakkaista on naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite vaikka palvelu onkin tasa-arvoinen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 4
Luonnon vaikutus hyvivointipalveluihin on yksi tärkeimmistä tekijöistä, sen takia palvelut tuotetaan luonnonmukaisesti. Savusauna lämmitetään uusiutuvalla energialla eli puulla, samoin kota.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Käytettävä vesi johdetaan yleiseen viemäriverkostoon. Toiminnassa käytetään kertakäyttöastioiden sijaan astioita ja vähennetään roskan määrä mahdollisimman pieneen. Käytetään ekologisia pesuaineita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Toiminnassa käytetään astioita ja kaikki mahdollinen jäte kierrätetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Toiminnassa käytettään puuta savusaunan lämmittämiseen entisen sähkökiukaan sijasta. Samoin kota lämmitetään puilla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Tuo uusia kansainvälisille asiakkaille kohdistettuja palveluita sekä luo uusia työpaikkoja. Auttaa palveluverkoston kasvattamisessa alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 7
Hyvinvointi on yrityksen päätuote. Pyritään myös parantamaan alueen muden yritysten henkilöstön hyvinvointia sekä alueen asukkaiden.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Palkataan nuoria miehiä ja naisia sekä palkataan naisyrittäjiä hoitamaan osaa hyvinvointipalveluista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Savusauna on kaikille avoin eikä pelkästään ulkomaisille turisteilla.
Kulttuuriympäristö 5 5
Pidetään yllä savusaunaperinnettä joka on osa suomalaista kulttuurihistoriaa.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-