Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71637

Hankkeen nimi: Greenled Oy kansainvälistyminen ja Pohjoismaiden markkinoiden kartoitus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.3.2016 ja päättyy 14.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GREENLED OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2311958-1

Jakeluosoite: Tarjusojantie 12-14

Puhelinnumero: +358201255800

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: KEMPELE

WWW-osoite: www.greenled.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hellman Jarno

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarno.hellman(at)greenled.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400314966

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Viennin aloittaminen aluksi Ruotsiin ja Tanskaan, myöhemmin Norjaan. Tavoitteena saada alueelliset jakelukanavat sekä yhteistyökumppaneita markkina-alueelta ja jatkossa pysyvä osa liikevaihdosta kyseisiltä markkinoilta. Markkina-analyysi Greenled tuotteiden ja palveluiden markkinapotentiaalista, kilpailutilanteesta ja potentiaalisista asiakkaista. Tavoitteena etabloitua onnistuneesti pohjoismaiseen markkinaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 570

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 223

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 570

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 223

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Kempele

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tarjusojantie 12-14

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: KEMPELE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Selvitys ei tarpeellinen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työpaikoista noin puolet naisia ja miehiä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite lisätä vientiä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-