Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71637

Hankkeen nimi: Greenled Oy kansainvälistyminen ja Pohjoismaiden markkinoiden kartoitus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.3.2016 ja päättyy 14.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GREENLED OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2311958-1

Jakeluosoite: Tarjusojantie 12-14

Puhelinnumero: +358201255800

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: KEMPELE

WWW-osoite: www.greenled.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hellman Jarno

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarno.hellman(at)greenled.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400314966

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Viennin aloittaminen aluksi Ruotsiin ja Tanskaan, myöhemmin Norjaan. Tavoitteena saada alueelliset jakelukanavat sekä yhteistyökumppaneita markkina-alueelta ja jatkossa pysyvä osa liikevaihdosta kyseisiltä markkinoilta. Markkina-analyysi Greenled tuotteiden ja palveluiden markkinapotentiaalista, kilpailutilanteesta ja potentiaalisista asiakkaista. Tavoitteena etabloitua onnistuneesti pohjoismaiseen markkinaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 570

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 223

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 570

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 223

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Kempele

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tarjusojantie 12-14

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: KEMPELE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Selvitys ei tarpeellinen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työpaikoista noin puolet naisia ja miehiä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite lisätä vientiä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa Greenled Oy tutki etabloitumista skandinavian markkinoille. Hankkeen aikana hyödynnettiin konsulttia selvittämään markkinoiden toimintaa ja toisen konsultoinnin avulla tuotteiden soveltuvuutta markkinoille. Lopputuloksena Greenled Oy päätti etabloitua markkinoille ja perusti tytäryhtiön Greenled Ab keväällä 2017.