Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71638

Hankkeen nimi: Oulu radiotaajuustutkimuksen huipulle - RF excellence in Oulu (investointiosio)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.8.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Pentti Kaiteran katu 1

Puhelinnumero: 0294 480 000

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/yliopisto/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: OJUTKANGAS KIRSI MARIA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.ojutkangas(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401696464

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulun seudun radioteknologioiden osaamisen ja kaupallisen soveltamisen on tunnustettu olevan maailman huippua. Toimintaympäristö on kuitenkin viime vuosina muuttunut merkittävästi; vanhoja suuria työllistäjia on lähtenyt pois, ja samalla alueelle on tullut myös uusia yrityksiä alan huippuosaajien ansiosta. Sekä akateeminen että alkuvaiheen teollinen tutkimus on jo siirtynyt kohti seuraavan sukupolven radioverkkoja. Näissä tullaan käyttämään entistä korkeampia radiotaajuuksia ja leveämpiä kaistanleveyksiä. Jotta yliopisto voisi kouluttaa osaavaa työvoimaa alueen
yrityksille ja tuottamaan ajanmukaista tutkimustietoa yritysten tarpeisiin, ovat ajanmukaiset mittalaitteet sekä tutkimus- että koulutuskäyttöön keskeinen investointi. Huippututkimus tuottaa tietoa seuraavan sukupolven radioverkoista ja parantaa paikallisten yritysten kilpailukykyä mahdollistaen entistä ketterämmän tuotekehityksen ja uusien tuotteiden saamisen maailmanmarkkinoille.

Oulu radiotaajuustutkimuksen huipulle –hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa Oulun asemaa maailman huipulla radiotaajuussuunnittelussa tekemällä huippuluokan tutkimusta alueen teollisuudelle tärkeällä alalla, sekä kouluttaa insinöörejä radiotaajuussuunnittelun uusiin haasteisiin. On selvästi nähtävissä, että ilman uusiutumista alueen osaaminen tulee taantumaan, mikä johtaa teollisen kilpailukyvyn menettämiseen. Toisaalta nykyisen osaamisen ylläpitäminen ja päivittäminen Oulun seudulla on mahdollista varsin kohtuullisin investoinnein verrattuna kompetenssin kehittämiseen jossain muualla. Kuitenkin kilpailu tällä alalla on kovaa ja kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii jatkuvaa osaamisen uudistamista.

Radiotaajuussuunnittelu vaatii merkittäviä laiteinvestointeja ja toimivaa infrastruktuuria erityisesti prototyyppien testaamiseen sekä opetuksessa että tutkimuksessa. RF teknologian alueella kokeellinen työ on välttämätöntä, eikä pelkillä tietokonesimuloinneilla saavuteta riittävän luotettavia tuloksia. Tässä hankkeessa Oulun yliopiston RF mittalaitteita päivitetään vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia sekä hankitaan kokonaan uusia laitteita siltä osin, kun olemassa olevaa infrastruktuuria pitää laajentaa uusille radiotaajuusalueille.

Huippuluokan mittalaitteet eivät yksinään riitä, vaan tutkimuksen tehostamiseksi myös prototyypit pitää pystyä testaamaan nopeasti ja luotettavasti. Tässä hankkeessa kehitetään mittaympäristöä sekä suunnitellaan ja toteutetaan mittaohjelmia, joilla monimutkainen radiotaajuustestaus voidaan automatisoida ja joustavasti muuttaa erilaisten laitteiden testausta varten.
Hankkeessa rakennetaan moderni RF mittaympäristö, investoidaan uusiin mittalaitteisiin siltä osin kuin nykyistä infrastruktuuria tarvitsee päivittää, sekä automatisoidaan mittauksia tutkimuksen ja koulutuksen tarpeisiin käyttäen kaupallisia mittalaitteiden ohjausohjelmistoja. Uudet investoinnin tehdään priorisoidun hankintalistan mukaan sisältäen sekä uusia laitteita että päivitysmoduuleita nykyisiin mittalaitteisiin ja niiden ohjelmistoihin.

Työn tuloksena saadaan toimiva, päivitetty, ajanmukainenmittajärjestelmä alan huippututkimuksen ja jatko-opiskelijoiden koulutustarpeisiin Oulun yliopistolle. Samalla päivitetään myös mittalaitteistoja peruskoulutuksen tarpeisiin. Tämä on välttämätön perusinvestointi, jotta yliopisto voi tuottaa huippuluokan tuloksia ja kouluttaa uusia osaajia alalle. Mittalaitteita tullaan käyttämään laaja-alaisesti tutkimustoiminnassa, jonka tuloksia julkaistaan alan johtavissa sarjoissa. Koska merkittävä osa tutkimusprojekteista tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, tulokset ovat myös nopeasti hyödynnettävissä ja sovellettavissa kaupallisiin ratkaisuihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeesta hyötyvät suoranaisesti kaikki CWC:n tutkimusyhteistyökumppanit teollisuudessa sekä muissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Samoin hanke vaikuttaa suoraan alan koulutukseen, josta hyötyvät kaikki alaa opiskelevat. Tämä investointi on erityisen tärkeä alan jatko-opiskelijoille, mutta siitä hyötyvät parempien koulutusolosuhteiden kautta perusopiskelijatkin. Mittalaiteinvestoinnit tukevat käytännönläheistä tutkimusta ja opetusta. Tätä kautta voidaan innostaa laajempaa ja monipuolisempaa joukkoa opiskelijoita teollisesti tärkeän alan pariin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä hyötyjiä ovat kaikki alan osaajia tarvitsevat yritykset. Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei ole välttämättä varaa investoida kalliisiin tutkimushankkeisiin, mutta he voivat hyötyä niistä esimerkiksi rekrytoimalla hyvin koulutettuja asiantuntijoita.

Välillisinä hyötyjinä ovat myös kaupunki ja maakunta, koska teollisen tutkimustoiminnan jatkuva kehittäminen alueelle merkittävällä alalla takaa ja luo työpaikkoja ja siten merkittävän määrän verotuloja.

Laajemmin tarkasteltuna kaikki tulevaisuuden langattomia laitteita tarvitsevat kuluttajat ja teollisuus ovat keskeisiä hyötyjiä tutkimuksen tuloksista. Tällöin puhutaan periaatteessa lähes kaikista ihmisistä ikään ja sukupuoleen katsomatta. Tehokkaammalla ja edullisemmalla langattomalla teknologialla saadaan levitettyä nopeaa internettiä ja sen tarjoamia palveluja entistä suuremmalle käyttäjäryhmälle.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 277 947

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 275 621

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 392 781

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 389 494

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Kempele, Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pentti Kaiteran katu 1

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Vaikka hanke sinänsä on sukupuolineutraali, kohdistuvat sen vaikutukset välillisesti enemmän miehiin kuin naisiin. Hankkeen vaikutukset kohdistuvat alaan, joka on perinteisesti miesvoittoinen. Kuitenkin itse hankkeessa kehitetään teknologiaa, jota kaikki maailman ihmiset (iästä, uskonnosta, kansallisuudesta ja sukupuolesta riippumatta) voivat hyödyntää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Oulun yliopistolla on oma tasa-arvo-ohjelmansa ja ohjeistuksensa, jotka otetaan huomioon hankkeen jokaisessa vaiheessa. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa sukupuolinäkökulma otetaan huomioon mm. jalkautumalla nuorille suunnattuihin tilaisuuksiin kuten Tieteen päiville, Abi-päiville sekä järjestämällä kouluvierailuja ja tuomalla esiin naispuolisia roolimalleja luoden täten tytöille matalan kynnyksen tilaisuuksia tutustua alaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke pyrkii ottamaan sukupuolten välisen tasa-arvon huomioon, vaikka sen päätavoite ei olekaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Energian kulutuksen pienentäminen vähätehoisempia radioratkaisuja suunnittelemalla. Nykyisin tukiasemien RF osat merkittävä tekijä globaalissa energianklulutuksessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Parempi tietoliikenne vähentää liikkumistarvetta ja verkoissa tarvittavaa energiaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Uusiutuvien energianlähteiden käyttö on realistisempaa, kun laitteet kuluttavat lähetettyä dataa kohti vähemmän energiaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Oulun seudun teknologisten vahvuuksien tukeminen tulevaisuuteen suuntautuvalla teknologiakehityksellä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Nopeampi langaton tietoliikenne mahdollistaa uusia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 3 6
Langaton tietoliikenne vähentää merkittävästi fyysistä liikkuvuuden tarvetta ja auttaa keskeisesti logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 6
Langattomat sovellukset ovat keskeisessä asemassa tulevaisuuden entistä monipuolisemmissa hyvinvointipalveluissa.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Tietoliikenteen kuluttajahintojen lasku edistää digitaalista tasa-arvoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Tietoliikenne tarjoaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia kulttuurista riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-