Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71639

Hankkeen nimi: Teknologia- ja pilotointiympäristö teollisen internetin palvelualustana (investointiosio)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 2647375-4

Jakeluosoite: Kaitoväylä 1

Puhelinnumero: 020 722 111

Postinumero: 90571

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.vtt.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjaana Komi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Cyber Physical Solutions-tutkimustiimin päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjaana.komi(at)vtt.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405321637

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun Yliopisto, 0245895-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa toteutetaan ja koestetaan tuotannon ja palveluiden näkökulmasta yhteinen teknologia-alusta, joka ensimmäisenä maailmassa yhdistää teollisen internetin ydinteknologiat ja 5G-tietoliikenneratkaisut yhteentoimivaksi ympäristöksi. Tämän avulla alueellemme saadaan globaalisti ainutlaatuinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristö, jossa yritykset ja tutkimusosapuolet voivat kehittää ja kokeilla teollisen internetin ratkaisuja ja mahdollisuuksia hyödyntäen 5G-verkon ominaisuuksia. Tämän avulla pystymme luomaan uusia, joustavia ja hajautettuja teollisen internetin tuotantoratkaisuja ja digitaalisia palveluja dynaamisesti verkotetussa ympäristössä, joka muodostuu laite- ja järjestelmävalmistajista, palveluntarjoajista ja -tuottajista sekä loppukäyttäjistä. Yhtenä erityispiirteenä rakennettavassa ympäristössä nähdään sen tarjoama mahdollisuus eriyttää osaaminen (tuotantologiikka, algoritmit, data jne.) itse tuotannosta.

Alueella on huippuosaamista teollisen internetin mahdollistavista uusimmista teknologioista kuten sensoriteknologioista, tietoliikenneteknologioista, data-analytiikasta, tietoturvateknologioista ja IT-järjestelmistä. Näistä yhtenä esimerkkinä on 5G-verkkoon liittyvä huippuosaaminen, joka voidaan yhdistää teollisen internetin tuotantomenetelmiin ja uusiin standardeihin perustuviin ratkaisuihin. Oulun alueella on investoitu merkittävästi 5G-verkon rakentamiseen ja Massadata on yksi kansallisista kärkihankkeista niin Oulussa EAKR:n puitteissa kuin valtakunnallisesti. Hanke nivoutuu näihin ja käyttää hyväksi olemassa olevia ratkaisuja teollisen internetin tuotantovälineiden ja niihin liittyvien digitaalisten palveluiden hyväksi. Lisäksi alueella on eturintamassa kulkevaa elektroniikan tuotantoa, joka tulee yhä enemmän liittymään tietointensiivisten järjestelmien palveluratkaisujen tuottamiseen. Hajautetussa tuotantoketjussa tietoturvan rooli horisontaalisena osaamisteknologiana korostuu, sillä tietoturvan merkitys teollisen internetin ratkaisuiden kohdalla on vielä suurempi kuin perinteisemmissä tuotanto- ja IT-järjestelmissä ja tähän kiinnitetään hankkeessa erityistä huomiota.

Tämän hankkeen tuloksena saadaan teknologia- ja pilotointiympäristö, joka perustuu alueellisiin erityisvahvuuksiin. Kehitettyä ympäristöä hyödynnetään hankkeen aikana että sen päättymisen jälkeen seuraavasti:
1. Mukana olevat yritykset hyödyntävät huipputeknologiaan perustuvan teollisen internetin kehitys- ja pilotointiympäristöä uuden ja/tai tehokkaamman ja/tai verkottuneemman liiketoiminnan kehittämisessä
3. Tutkimusosapuolet hyödyntävät tutkimusympäristöä yhteistyössä alueen yritysten kanssa kehittäessä ja testatessa uusia teknologioita, menetelmiä ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseksi
2. Tutkimusosapuolet hyödyntävät tutkimusympäristöä tehdessään kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta muiden tutkimusyksiköiden kanssa

Yritysyhteistyössä on merkittävää huomata, että Hilla-ohjelman kärkihankemallin kautta Oulun seudun yritykset pääsevät kiinni tämän tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristön työkaluihin ja parhaisiin käytäntöihin, jotka tukevat suoraan kansainvälisesti kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämistä.

Hanke tukee hallituksen Esineiden internet -ohjelmaa (Hallituksen julkaisusarja 13/2015, 28.9.2015). Hankkeella on lisäksi liityntäpinta samojen osapuolten Massadata-analyysi ja 5G-integraatio-hankkeeseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeella, joka kehittää teollisen internetin teknologia- ja sovelluskehitysympäristöä tunnistetaan seuraavat kohderyhmät:

1. Yritykset, jotka haluavat hyödyntää teollisen internetin mahdollisuutta ja suunnata liiketoimintaansa kiristyvässä kilpailutilanteessa yhä enemmän palveluliiketoimintaan ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

2. Yritykset, jotka haluavat tehostaa toimintaansa, tuottavuutta ja parantaa palvelun laatua.

3. Uudet yritykset, jotka haluavat löytää teknologia- ja liiketoimintamurroksesta oman liiketoimintapotentiaalinsa.

4. Tutkimusosapuolet VTT ja Oulun yliopisto, jotka haluavat edelleen menestyä kansainvälisessä tutkimuksessa ja ylläpitää verkostoja maailman parhaiden tutkimusosapuolten kanssa huippututkimuksen ylläpitämiseksi ja referoitumiseksi teollisen internetin huippukeskittymänä ei vain alueellisesti vaan maailmanlaajuisesti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tavoitteena on, että alueellinen elinkeinoelämä hyötyy laajasti ja kasvaa tutkimus- ja sovelluskehitysympäristön keihäänkärkenä toimivista ratkaisuista. Välillisesti kohteena ovat kansainväliset arvoverkot, joissa toimiminen on välttämätöntä, jos tuotantoa aiotaan integroida kansainvälisten toimijoiden kanssa kasvaviin markkinoihin. Esimerkiksi teollisen internetin tuotanto- ja palveluketjun on tiedettävä siihen liittyvät standardit niin tuotantoon, langattomuuteen kuin tietoturvaankin liittyen. Lisäksi alueellinen toimittaja kykenee toimittamaan teollisen internetin toimitusketjuun, jos sillä on toimintatapoihin liittyvää osaamista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 814 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 530 258

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 076 671

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 708 050

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tämän hankkeen tavoitteena on että mahdollisesti hankkeeseen palkattavien asiantuntijoiden sukupuolijakauma vastaisi vähintäänkin ammattialalla vallitsevaa sukupuolijakaumaa. Tilastokeskuksen mukaan 2010 luvulla valmistui 4000-5500 ICT-alan opiskelijaa vuosittain, joista v.2013 oli 15 % naisia. Insinöörien ammattikuntaa pyritään asteittain muuttumaan sukupuolineutraalimpaan suuntaan useiden kehittämistoimien (mm. erilaiset STEM Women- sekä Women in Tech-ohjelmat) kautta, mutta on silti edelleen selkeästi miesvaltainen. Tilastokeskuksen mukaan ICT-sektorilla työskentelevien naisen osuus (sekä palkansaajat että yrittäjät) vuonna 2013 oli 26,2 %. Naisten suhteellinen osuus on laskenut lievästi vuodesta 2009, jolloin naisten osuus ICT-sektorin työvoimasta oli 28,7 %. Yrittäjinä ICT-sektorilla toimivien naisten osuus vuonna 2013 oli 9,6 %. Tarkasteltuna ammattiluokittain (Ammattiluokat: 25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat ja 35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat) naisten osuus vuonna 2013 oli 23,9 %. Tässä voidaan havaita sama loivasta laskeva trendi naisten osuudessa kuin ICT-sektorin tarkastelussa, naisia vuonna 2009 oli 24,6 % näihin ammattiluokkiin luettavista henkilöistä. Suurin osa hankkeeseen tarjolla olevasta työvoimasta tulee siis luultavasti olemaan miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen resurssoinnissa huomioidaan sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen parhaalla mahdollisella tavalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Tehokkaan ja optimoidun tuotannon avulla materiaalihukkaa voidaan pienentää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Kiinteistöjen energiakustannuksia pystytään pienentämään tilanteeseen optimoiduilla ilmastointi-, lämmitys- ja valaistusratkaisuilla
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Tehokkaan ja optimoidun tuotannon avulla materiaalihukkaa voidaan pienentää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 8
Hankkeen tavoitteena on luoda Oulun talousalueelle uutta liiketoimintaa ja vahvistaa olemassaolevien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, johon teollisen internetin pilotointiympäristö antaa hyvän pohjan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 8
Teollisessa internetissä syntyy uusia vertikaalisia ja horisontaalisia arvoketjuja ja uusia palvelutarpeita. Näistä esimerkkeinä esimerkiksi - Augmented (HW) provider (lisäominaisuuksia nykyiseen palveluun tai tuotteeseen digitalisaation avulla) - Data platform aggregator (arvonluonti alustan ja data accessin kautta) - Data analytics champion (yksi isoimmista mahdollisuuksista, ennustamisen ja päätöksenteon tuki) - Innovative solution provider (asiakaskohtaiset e2e palvelut) - Infrastucture enabler (data- ja kommunikaatiopalvelut)
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Teollisen internetin sovellusten , tuotteiden ja palvelujen avulla alueen elinkeinoelämän vahvistaminen,uusien työpaikkojen syntyminen. Tätä kautta asukkaiden hyvinvoinnin lisääntyminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-