Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71640

Hankkeen nimi: Metallien 3D-valmistuslaboratorion käynnistäminen (Me3Lab)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0186733-5

Jakeluosoite: Pajatie 5

Puhelinnumero: 044-4457209

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: Nivala

WWW-osoite: http://www.nivalanteollisuuskyla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TIRKKONEN JARI JUHANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.tirkkonen(at)nivala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400-392463

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun yliopisto, 0245895-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Nivalan ELME Studio kokonaisuuden ja siihen liittyen Nivalan Teollisuuskylä Oy:n ja Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin (OEI) ((nyk.Kerttu Saalasti Instituutti(KSI)) Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmän kykyä palvella alueen teollisuutta uuden tuotantotekniikan soveltamisessa ja näin edesauttaa alueen teollisuuden kilpailukyvyn kasvua. Hankkeen investointiosuudessa hankitaan Nivalan Teollisuuskylä Oy:n omistukseen metallien 3D tulostuslaite ja hankeen kehitysosuus painottuu laitehankinnan toteuttamisen ja laiteella tehtävään soveltavaan tutkimukseen ja demonstraatioihin. Painopisteenä tutkimuksessa on laiteen mahdollistamat erikoismateriaalit sekä tekniikan soveltuvuus ja kustannustehokkuus alueen tuotteiden kaltaisten tuotteiden valmistuksessa pääasiallisena ja täydentävänä valmistusmenetelmänä.

Hankittava metallien 3D tulostuslaite mahdollistaa sellaisten kappaleiden suunnittelun ja valmistamisen, joita on lähes mahdoton valmistaa muilla valmistusmenetelmillä, kuten esim. sorvaus ja jyrsintä. Menetelmä mahdollistaa lähes vapaan osien suunnittelun ja valmistuksen. Esimerkkeinä voidaan mainita kenno- ja verkkomaiset rakenteet, korkkiruuvin muotoiset jäähdytyskanavat, kappaleen sisässä olevat kammiot ja kanavat, jotka voivat olla esim. kartiomaisia, epäsymmetriset osat jne. Laitteisto mahdollistaa myös mekanismien valmistamisen ja useiden osien yhdistämisen yhdeksi osaksi.

Hankeen myötä Nivalaan ELME Studio ympäristöön rakentuu metallista ainetta lisääviin tekniikoihin erikoistunut uusimman teknologian ympäristö, joka tukee myös perinteistä valmistusta. Syntyvä erikoisosaaminen edesauttaa alueen yrityksien viennin kasvua. Koska laite on kokoluokassaan ensimmäinen laatuaan Suomessa, se antaa alueelle liikevaihtoa kasvattavaa kilpailuetua useaksi vuodeksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen tuotantoa tekevät yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kuten Oulun yliopisto (OEI (nyk. KSI), Teknillinen tiedekunta), Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU (Nivalan ammattiopisto ja JEDU työelämäpalvelut) ja Centria ammattikorkeakoulu. Hanke on kohdistettu myös Nivalan Teollisuuskylän Oy:n ja NIHAKin toimijoille

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen kaupungit ja kunnat asukkaineen sekä kohderyhmänä olevien yritysten asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Myös alueella toimivat ammattikorkeakoulut (Centria ja OAMK) ovat hankkeen välillisinä kohderyhminä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 519 783

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 512 630

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 691 048

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 680 805

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan

Kunnat: Oulainen, Siikajoki, Merijärvi, Alavieska, Sievi, Ylivieska, Kalajoki, Pyhäjärvi, Raahe, Reisjärvi, Kärsämäki, Siikalatva, Nivala, Haapavesi, Pyhäntä, Haapajärvi, Pyhäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pajatie 5

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: Nivala

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Hanke tuottaa uutta laiteinfrastruktuuria ja osaamista, jotka pitkällä tähtäimella parantavat materiaalien hyötykäyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke vahvistaa paikallista elinkeinorakenteita, tuottamalla uutta tietoa, osaamista ja infrastruktuuria 3D-tulostusteknologian osa-alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankekokonaisuuden Metallien 3D-valmistuslaboratorion käynnistäminen (Me3Lab), kehittämisosuus A71640 ja investointiosuus A71642, tavoitteena oli vahvistaa Nivalan ELME Studio kokonaisuuden ja siihen liittyen Nivalan Teollisuuskylä Oy:n ja Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin (nyk. Kerttu Saalastin Instituutin) Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmän kykyä palvella alueen teollisuutta uuden tuotantotekniikan soveltamisessa ja näin edesauttaa alueen teollisuuden kilpailukyvyn kasvua. Hankkeen investointiosuudessa hankittiin Nivalan Teollisuuskylä Oy:n omistukseen metallien 3D tulostuslaite ja hankeen kehitysosuus painottui laitehankinnan toteuttamisen ja laiteella tehtävään soveltavaan tutkimukseen ja demonstraatioihin. Painopisteenä tutkimuksessa oli laiteen mahdollistamat erikoismateriaalit sekä tekniikan soveltuvuus ja kustannustehokkuus alueen tuotteiden kaltaisten tuotteiden valmistuksessa pääasiallisena ja täydentävänä valmistusmenetelmänä.

Hankittava metallien 3D tulostuslaite mahdollistaa sellaisten kappaleiden suunnittelun ja valmistamisen, joita on lähes mahdoton valmistaa muilla valmistusmenetelmillä, kuten esim. sorvaus ja jyrsintä. Menetelmä mahdollistaa lähes vapaan osien suunnittelun ja valmistuksen. Esimerkkeinä voidaan mainita kenno- ja verkkomaiset rakenteet, korkkiruuvin muotoiset jäähdytyskanavat, kappaleen sisässä olevat kammiot ja kanavat, jotka voivat olla esim. kartiomaisia, epäsymmetriset osat jne. Laitteisto mahdollistaa myös mekanismien valmistamisen ja useiden osien yhdistämisen yhdeksi osaksi.

Hankeen myötä Nivalaan ELME Studio ympäristöön rakentui metallista ainetta lisääviin tekniikoihin erikoistunut uusimman teknologian ympäristö, joka tukee myös perinteistä valmistusta. Syntyvä erikoisosaaminen edesauttaa alueen yrityksien viennin kasvua. Koska laite on kokoluokassaan ensimmäinen laatuaan Suomessa, se antaa alueelle liikevaihtoa kasvattavaa kilpailuetua useaksi vuodeksi.