Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71641

Hankkeen nimi: Centrian testaustoiminnan kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.1.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: PL 62

Puhelinnumero: 044 4492 514

Postinumero: 84101

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Martinkauppi Vesa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vesa.martinkauppi(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444492707

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Centria tutkimus ja kehitys on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan merkittävin testauspalveluita tuottava laitos. Suurin osa niistä alueen yritysten tekemistä tutkimus- ja kehitysvaiheen testauksista, joita ei teetetä Centrialla, tehdään alueen ulkopuolella - usein pääkaupunkiseudulla tai ulkomailla. Erityisesti tuotekehitysvaiheessa testausten järjestäminen lähellä yrityksen toimipaikkaa, on kehittyvän yrityksen kilpailuetutekijä.

Centria tutkimus ja kehityksen testaustoiminta Ylivieskassa on tällä hetkellä hajaantunut useaan eri rakennukseen. Vuosien varrella tapahtunut testauskaluston lisääntyminen on johtanut siihen, että nykyiset testauslaboratorion tilat eivät palvele tulevia kehitystarpeita. Tällä hetkellä testaustoimintoja järjestetään varsinaisen testauslaboratorion lisäksi tuotantotekniikan ja puutuotelaboratorioissa.

Testaustoiminta on keskeinen osa uusien tuotteiden kehittämistä ja toisaalta tuotteiden valmistukseen liittyvää laadunvarmistusta. Viime aikoina Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan yritykset ovat selvästi aktivoituneet pohtimaan oman tuotekehityksensä ja tuotantoprosessiensa laatua. Tämä näkyy erilaisten testauspalvelujen kasvavana kysyntänä. Erityisen suuri kysynnän lisäys on viime aikoina tapahtunut rakennustuoteteollisuuden tuotteiden testauksissa. Osasyynä tähän voi olla 1.7.2013 voimaan astunut rakennustuoteasetus, joka edellyttää suurimmalle osalle rakennustuotteista ennen markkinoille tuontia erilaisia alkutestauksia ja tehtaan sisäistä laadunvalvontaa.

Asiakkaiden paremman palvelun takaamiseksi ja testaustoiminnan kytkemiseksi nykyistä tiiviimmäksi osaksi ammattikorkeakoulun opetustoimintaa, ammattikorkeakoulun testaustoiminnan uudelleen järjestäminen toiminnallisesti järkeviksi kokonaisuuksiksi on tarpeen. Erityisen tarpeellista on mahdollistaa testaustoiminnan kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Nykyisillä tila- ja laitejärjestelyillä asiakkaiden tarpeisiin vastaavan tuotekehitys- ja laadunvalvontatestaustoiminnan kehittäminen ei ole mahdollista.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat suoraan Centria tutkimus ja kehityksen toimintaan. Varsinaisen kohderyhmään kuuluvat Centrian testaustoimintaan osallistuvat henkilöt ja testaustoiminnan tilat, koneet ja laitteet. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Centria-ammattikorkeakoulun toiminta-alueen tuotannolliset yritykset sekä opiskelijat. Erityisenä kohderyhmänä ovat rakennustuoteteollisuuden yritykset, joita toiminta-alueella on poikkeuksellisen paljon. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat myös kotimaan elektroniikkateollisuuden yritykset, jotka kehittävät ja tuovat tiheään tahtiin uusia tuotteita markkinoille. Tuotteen valmistajan tulee antaa vakuutus, että tuote vastaa sille asetettuja vaatimuksia ja tässä valmistaja voi hyödyntää Centrian testauspalveluita.

Hankkeella pyritään kehittämään Centria tutkimus ja kehityksen testaustoimintaa nykyistä kokonaisvaltaisemmaksi palvelukonseptiksi. Hankkeessa päivitetään ja hankitaan uutta testauskalustoa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat suoraan Centria tutkimus ja kehityksen toimintaan. Varsinaisen kohderyhmään kuuluvat Centrian testaustoimintaan osallistuvat henkilöt ja testaustoiminnan tilat, koneet ja laitteet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Centria-ammattikorkeakoulun toiminta-alueen tuotannolliset yritykset sekä ammattikorkeakoulun opiskelijat. Erityisenä kohderyhmänä ovat rakennustuoteteollisuuden yritykset, joita toiminta-alueella on poikkeuksellisen paljon. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat myös toimialueen elektroniikkateollisuuden yritykset, jotka kehittävät ja tuovat tiheään tahtiin uusia tuotteita markkinoille. Elektroniikkatuotteen valmistajan tulee antaa vakuutus, että tuote vastaa sille asetettuja vaatimuksia ja esimerkiksi tässä kohden voidaan hyödyntää juuri Centria:n testauspalveluita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 469 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 468 480

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 657 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 657 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Ylivieska

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Testauspalveluja ostavat tällä hetkellä pääasiassa miehet, koska usein yritysten tuotekehitystoiminnasta vastaavat henkilöt ovat miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeella tavoitellaan laadunvalvontatestausten lisäämistä, mikä osaltaan voi lisätä naisten osuutta testauspalvelujen hyödyntäjänä, sillä naisia toimii yrityksissä enemmän laadunvalvonta- kuin tuotekehitystehtävissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää testauspalveluympäristöä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 5
Testaustoiminnalla parannetaan tuotteita, jolloin tuotteiden elinikä kasvaa ja raaka-aineiden käyttöä voidaan vähentää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 6
Pohjoisille tuotantoalueille soveltuvien tuotteiden suosiminen vähentää ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä. Hankkeessa on tarkoitus kehittää myös sähköajoneuvojen testaamiseen liittyviä laitteistoja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Testaustoiminnalla voidaan vähentää tuotteiden ympäristöön kohdistamia vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 6
Testaustoiminnalla voidaan vähentää tuotteiden ympäristöön kohdistamia vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 6
Testaustoiminnalla parannetaan tuotteita, jolloin tuotteiden elinikä kasvaa ja raaka-aineiden käyttöä voidaan vähentää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Hankkeen toimenpiteillä voidaan edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 9
Hankkeen toimenpiteillä mahdollistetaan alueen yrityksille nopea ja kustannustehokas tuotekehitys- ja laadunvalvontatestausympäristö, mikä lisää tuotannollisten yritysten kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hankkeessa kehitetään uusiin testauslaitteisiin liittyviä palvelukonsepteja.
Liikkuminen ja logistiikka 1 3
Testauslaitteistolla pystytään tulevaisuudessa testaamaan mm. sähköajoneuvoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole erityisiä vaikutuksia hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hankkeen toteuttajista n. 40 % on naisia. Hankkeen toimenpitein lisätään laadunvalvontatestausta yrityksissä, mikä luultavasti tuo lisää naisia testauspalvelujen asiakkaiksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeessa pyritään alueellisen liiketoiminnan tukemiseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole erityisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 2 6
Testaustoiminnalla parannetaan tuotteita, jolloin tuotteiden elinikä kasvaa ja ympäristökuormitusta voidaan pienentää. Hankkeella lisätään testaushenkilöstön ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toimenpiteet kohdistuivat suoraan Centria tutkimus ja kehityksen toimintaan. Varsinaiseen kohderyhmään kuuluivat Centrian testaustoimintaan osallistuvat henkilöt ja testaustoiminnan tilat, koneet ja laitteet. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Centria-ammattikorkeakoulun toiminta-alueen tuotannolliset yritykset sekä opiskelijat. Erityisenä kohderyhmänä ovat rakennustuoteteollisuuden yritykset, joita toiminta-alueella on poikkeuksellisen paljon. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat myös kotimaan elektroniikkateollisuuden yritykset, jotka kehittävät ja tuovat tiheään tahtiin uusia tuotteita markkinoille. Tuotteen valmistajan tulee antaa vakuutus, että tuote vastaa sille asetettuja vaatimuksia ja tässä valmistaja voi hyödyntää Centrian testauspalveluita.
Hankkeella kehitettiin Centria tutkimus ja kehityksen testaustoimintaa entistä kokonaisvaltaisemmaksi palvelukonseptiksi. Hankkeessa päivitettiin ja hankittiin uutta testauskalustoa sekä siirrettiin olosuhdetestausta entisestä puulaboratorion työstöhallista remontoituihin entistä tilavampiin tiloihin.

Hankkeen tiedottamisella ja testaustoiminnan kehittymisellä on saavutettu testausten tilauskannan kasvu: aiemmin tilauksia oli n. viikoksi eteenpäin, nyt testejä myydään 3-4 viikon päähän. Testaustoiminnan tarve muuttuviin lainsäädännön ja markkinoiden tarpeisiin tulee lisäämään entisestään testaustoiminnan tarpeellisuutta alueen yrityksissä. Alueellinen riittävä, monipuolinen ja kustannustehokas testaaminen on isossa roolissa tulevaisuudessa yritysten kasvun ja toiminnan mahdollistajana ja tässä sekmentissä tehdyillä investoinneilla Centria voi toimia ja palvella nyt selkeästi paremmin alueen yrityksiä. Testaamisella voidaan löytää aivan uudenlaisia ekologisia vaihtoehtoja.

Hankkeen alkuperäinen toteutusaikataulu oli 19.01.2015 - 31.12.2017. Joulukuussa 2017 hanke sai jatkoaikaa 30.09.2018 saakka ja kesäkuussa 2018 toteutusaikaa jatkettiin 31.12.2018 saakka.