Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71643

Hankkeen nimi: Polar-Automaatio Oy:n kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.3.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POLAR-AUTOMAATIO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2460359-4

Jakeluosoite: Torniontie 4

Puhelinnumero: +358 16 4590 500

Postinumero: 94450

Postitoimipaikka: KEMINMAA

WWW-osoite: http://polar-automaatio.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tenkku Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.tenkku(at)polar-automaatio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 762 5808

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on vienti- ja myyntistrategioiden kehittäminen valituille kohdealueille, joiden avulla yritys voi laajentaa toimintaansa pysyvästi kyseisille alueille. Tavoitteena on myös tunnistaa ja parantaa sellaisia kohtia yrityksen toimintaprosesseissa, joiden kehittämisellä voidaan merkittävästi edistää yrityksen valmiuksia toimia kansainvälisesti. Kansainvälistyminen mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan kasvun ja henkilöstömäärän lisäyksen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 52 975

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 28 351

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 52 975

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 28 351

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Keminmaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Torniontie 4

Postinumero: 94450

Postitoimipaikka: KEMINMAA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Molemmat sukupuolet huomioidaan tasapuolisesti yrityksen kaikessa toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Molemmat sukupuolet huomioidaan tasapuolisesti yrityksen kaikessa toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kehittämisessä. Mikäli tähän liittyy henkilövalintoja, ne tehdään pätevyyden perusteella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 2
Kehittämällä yrityksen palvelukonsepteja, parannetaan yrityksen kannattavuutta ja työllistämismahdollisuuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Polar-Automaatio Oy:n kansainvälistymisvalmiuksien kehittämishankkeessa suoritettiin markkinaselvitys ja kartoitettiin kansainvälistymisen vaatimuksia sekä edistettiin näitä valmiuksia. Hankkeen aikana tapasimme useita ulkomaisia yrityksiä Venäjällä ja Ruotsissa sekä monia Suomalaisia vientiyrityksiä, joiden kanssa keskustelimme yrityksen mahdollisuuksista kansainväliseen liiketoimintaan sekä pohdimme edellytyksiä jotka tulisi saavuttaa menestyksekkään kansainvälisen liiketoiminnan mahdollistamiseksi. Näissä tapaamisissa saimme arvokkaita neuvoja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Näiden neuvojen avulla pystyimme analysoimaan Pohjois-Ruotsin ja Luoteis-Venäjän markkinaa, laadittua markkinointisuunnitelma ja päivitettyä yrityksen strategia sekä kehitettyä laatujärjestelmä.