Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71647

Hankkeen nimi: PUUTA-Puuraaka-aineen hyödyntäminen Utajärven kunnassa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.10.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Utajärven kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0190224-1

Jakeluosoite: PL18

Puhelinnumero: 08 5875 5700

Postinumero: 91600

Postitoimipaikka: Utajärvi

WWW-osoite: http://www.utajarvi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SEPPÄNEN ARTO KALEVI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.seppanen(at)utajarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0469231183

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun yliopisto, 0245895-5
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, 2509747-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PUUTA-hankkeen tavoite on uuden puunjalostusyritystoiminnan ja työpaikkojen syntyminen Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueelle sekä puunjalostuksen ja biotalouden osaamisen edistäminen ja hyödyntäminen. Tarkoituksena on löytää vahva veturiyritys sekä muita edelläkävijöitä, jotka hyötyisivät alueen tarjoamista synergiaeduista. Kehittämistyössä tähdätään useamman yrityksen muodostamaan kokonaisuuteen, jossa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, logistiikkaa, tuotannon sivuvirtoja, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Tarkoituksena on myös lisätä puuraaka-aineen kokonaisvaltaisempaa käyttöä lajittelemalla puuraaka-aine eri käyttökohteisiin sekä hinta- ja laatuluokkiin taloudellisesti kannattavasti.

Yritystoiminnan edistämiseksi ja tueksi hankkeessa kehitetään yrityksille ja yrittäjiksi aikoville puunjalostuskeskuksen simuloitu toimintamalli kannattavuuslaskelmineen, toteutetaan aluesuunnitelma sekä selvitetään laatuhakkeen käytön mahdollisuudet.

Hankkeen tuloksena syntyy kilpailukykyinen puunjalostusyritystoiminnan keskus, jossa erityisesti energiapuu saadaan tehokkaammin käyttöön taloudellisesti kannattavasti sekä uusia työpaikkoja esimerkiksi erikoispuutuotteiden tuotantoon. Puunjalostuskeskukselle syntyy aluesuunnitelma sekä monistettavissa oleva toimintamalli sisältäen kannattavuuslaskelmat ja simuloidut tuotantomallit.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

PUUTA-hankkeen kohderyhmänä ovat puualan yritykset, metsäalan yritykset, bioenergia-alan yritykset sekä logistiikka-alan yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat esimerkiksi kunta, energia-alan yritykset ja alueen metsänomistajat, jotka hyötyvät puunjalostusyritystoiminnan lisääntymisestä sekä puuraaka-aineen käytön lisäämisestä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 392 258

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 378 455

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 553 364

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 535 177

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Utajärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa luotavat toimintamallit eivät ole eduksi kummallekaan sukupuolelle, vaan uusien toimintamallien tavoitteena on sukupuolten tasa-arvoinen huomioon ottaminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikissa toimenpiteissä huomioidaan sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu ja pyritään arvioimaan toimintamallien vaikutusta tasa-arvon kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen kaikessa toiminnassa pyritään sukupuolten tasa-arvoiseen kohteluun.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Metsien kasvu on suurempaa kuin kokonaispoistuma. Kun puun käyttöä lisätään, metsät voivat paremmin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 0
Hankkeella pyritään lisäämään uusiutuvan energian käyttöä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen vähentää hiilidioksidipäästöjä. Siten hankkeella on positiivisia epäsuoria vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Metsäenergian kestävä talteenotto vähentää ravinteiden huuhtoumaa pintavesiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Kaikki puuraaka-aine pyritään hyödyntämään tarkasti, jotta jätettä syntyisi mahdollisimman vähän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö sisältyy hankkeen tavoitteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Puuraaka-aineen kokonaisvaltaisemman käytön lisääminen luo uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä sekä välillisiä työpaikkoja puunjalostuskeskukseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Syntyy uutta palveluliiketoimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Hankkeella pyritään pitkällä aikavälillä alueen metsien tuoton hyödyntämiseen paikallisesti, jolloin logistiikka paranee kuljetusmatkojen lyhentyessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Hanke edistää puunjalostusyrittäjyyttä sekä ja siten hyvinvointia alueella.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Hankkeessa luotavista toimintamalleista sekä yrittäjyyden ja työllisyyden edistämisestä pyritään tiedottamaan molemmat sukupuolet tavoittavasti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 8 0
Puuraaka-aineen kokonaisvaltaisemman käytön lisääminen, jolloin metsien kunto paranee ja metsät voivat paremmin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Puuta-hankkeen tavoitteena oli uuden puunjalostusyritystoiminnan ja työpaikkojen syntyminen Utajärven Mustikkakankaan teollisuusalueelle sekä puunjalostuksen ja biotalouden osaamisen edistäminen ja hyödyntäminen. Hanke toteutettiin 20.10.2015-30.6.2018 Utajärven kunnan, Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Puuta-hankkeessa toteutettiin useita osakokonaisuuksia seuraavasti: Selvitettiin laatuhakkeen markkinoita, tuotannon tekijöitä, korjuuajankohdan vaikutusta hakkeen kuivumiseen ja sähkönkulutukseen, lajitellun puun käyttöä hakkeen raaka-aineena ja hakkeen kuivauksen kannattavuutta. Laadittiin visio Mustikkakankaan tulevasta toimintamallista, johon perustuen tehtiin simulointimalli, jolla testattiin integroidun sähkön ja lämmön tuotannon kannattavuutta. Tehtiin alueen rakennettavuusselvitys kaavoituksen pohjaksi. Järjestetty seminaari, oppilaitosyhteistyö ja monipuolinen markkinointiviestintä edistivät alueen ja alan tunnettavuutta. Lisäksi hankkeen julkaisut ovat edistäneet biotaloutta tuomalla tietoa hakkeen kuivauksesta ja käytön hyödyntämisestä. Uutta puualan liiketoimintaa on Mustikkakankaan teollisuusalueelle syntymässä. Hankkeessa havaitut kehittämistarpeet tulevat vaikuttamaan alueen suunnitteluun jatkossa.