Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71648

Hankkeen nimi: Loopy Oy:n tuotantomenetelmien sekä liiketoimintaosaamisen kehittäminen 2016

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.1.2016 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LOOPY OYLOOPY OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2715295-2

Jakeluosoite: Lasimestarintie 5

Puhelinnumero: +358 504360337

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: KARHULA

WWW-osoite: https://www.loopy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehtonen Markus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markus.lehtonen(at)loopy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504360337

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on: Tuotantoprosessien ja mallien määrittely ja suunnittelu: 1. Hinnoittelumallien määrittelyt 2. Maksuliikenteen turvallisuuden ja käytettävyyden parantaminen sekä raportointimenetelmien validiointi. 3. Teknologian menetelmien määrittely, testaus sekä käytettävyystutkimukset. 4. Projektien hallinnan käytäntöjen määrittely ja kehittäminen. Yrityksen kehittämistavoitteet: 1. Yrityksen omistajastrategian määrittely 2. Liiketoiminnan kiteyttäminen 3. Projektin aikana on tavoitteena synnyttää 1 ¿ 2 uutta työpaikkaa Kotkaan. Projekti koostuu toimenpiteistä, jotka kaikki muodostavat oman dokumentaation. Toimenpiteiden dokumentaatio koostetaan lopussa yhdeksi loppuraportiksi, joka toimii toimintasuunnitelmana lopulliselle palvelun julkaisulle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 408

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 408

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 408

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 40 408

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lasimestarintie 5

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: KARHULA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ohjelmistoalalla voidaan todeta naisten edustavan vähemmistöä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen yksi tavoite on lisätä naisten edustusta ohjelmistoalalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen aikana palkataan yksi t&k naistyöntekijä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke kehittää yrityksen tuotantomenetelmien tehokkuutta ja liiketoimintaosaamista. Hanke toteutettiin analysoimalla yrityksen kriittisiä toimintamalleja ja järjestämällä näitä toimintoja tukevia työpajoja. Hankkeen tuottamalla osaamisella voitiin lisätä yrityksen henkilöstömäärää tehokkaasti ja kasvattaa liiketoimintaa.