Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71648

Hankkeen nimi: Loopy Oy:n tuotantomenetelmien sekä liiketoimintaosaamisen kehittäminen 2016

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.1.2016 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LOOPY OYLOOPY OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2715295-2

Jakeluosoite: Lasimestarintie 5

Puhelinnumero: +358 504360337

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: KARHULA

WWW-osoite: https://www.loopy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehtonen Markus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markus.lehtonen(at)loopy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 504360337

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on: Tuotantoprosessien ja mallien määrittely ja suunnittelu: 1. Hinnoittelumallien määrittelyt 2. Maksuliikenteen turvallisuuden ja käytettävyyden parantaminen sekä raportointimenetelmien validiointi. 3. Teknologian menetelmien määrittely, testaus sekä käytettävyystutkimukset. 4. Projektien hallinnan käytäntöjen määrittely ja kehittäminen. Yrityksen kehittämistavoitteet: 1. Yrityksen omistajastrategian määrittely 2. Liiketoiminnan kiteyttäminen 3. Projektin aikana on tavoitteena synnyttää 1 ¿ 2 uutta työpaikkaa Kotkaan. Projekti koostuu toimenpiteistä, jotka kaikki muodostavat oman dokumentaation. Toimenpiteiden dokumentaatio koostetaan lopussa yhdeksi loppuraportiksi, joka toimii toimintasuunnitelmana lopulliselle palvelun julkaisulle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 408

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 408

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 408

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 40 408

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lasimestarintie 5

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: KARHULA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ohjelmistoalalla voidaan todeta naisten edustavan vähemmistöä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen yksi tavoite on lisätä naisten edustusta ohjelmistoalalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen aikana palkataan yksi t&k naistyöntekijä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-