Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71649

Hankkeen nimi: Boost for Export 2016

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ORFER OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0129868-9

Jakeluosoite: Vaakatie 9

Puhelinnumero: +358 3 88411

Postinumero: 16300

Postitoimipaikka: ORIMATTILA

WWW-osoite: www.orfer.i

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Stucki Paul

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paul.stucki(at)orfer.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 5915606

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tutkitaan valikoitujen robottijärjestelmätuotteiden- ja palvelujen markkinoita valitulle asiakaskunnalle ja -markkina-alueelle kehittäen vientiin sopiva IOT-konsepti. Samalla selvitetään tytäryhtiön perustamistarpeita-. ja mahdollisuuksia sekä yhtiölle sopivaa sijaintia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 138 530

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 134 530

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 138 530

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 134 530

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vaakatie 9

Postinumero: 16300

Postitoimipaikka: ORIMATTILA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei koske tätä hanketta erityisesti. Yrityksessä yleisesti on tasa-arvoinen toiminta, jota tuetaan ja kehitetään
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei koske tätä hanketta erityisesti. Yrityksessä yleisesti on tasa-arvoinen toiminta, jota tuetaan ja kehitetään
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei koske tätä hanketta erityisesti. Yrityksessä yleisesti on tasa-arvoinen toiminta, jota tuetaan ja kehitetään

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
IOT:n avulla pystymme paremmin optimoimaan toimittamiemme järjestelmien käyttöä joka säästää energiaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
IOT:n avulla pystymme paremmin optimoimaan toimittamiemme järjestelmien käyttöä joka säästää energiaa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Välilliseti voi auttaa sillä, että tuotanto pystyy olemaan lokaalia eikä tuontia ja kuljetuksia ole tarvetta käyttää samassa määrin
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Välilliseti voi auttaa sillä, että tuotanto pystyy olemaan lokaalia eikä tuontia ja kuljetuksia ole tarvetta käyttää samassa määrin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei koske tätä hanketta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Välilliseti voi auttaa sillä, että tuotanto pystyy olemaan lokaalia eikä tuontia ja kuljetuksia ole tarvetta käyttää samassa määrin
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
IOT:n avulla pystymme paremmin optimoimaan toimittamiemme järjestelmien käyttöä joka säästää energiaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
IOT:n avulla pystymme paremmin optimoimaan toimittamiemme järjestelmien käyttöä joka säästää energiaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
IOT on tärkeä osaa tulevaa palveluamme mahdollistaaksemme globaalin toiminnan.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
IOT:n avulla pystymme paremmin optimoimaan toimittamiemme järjestelmien käyttöä joka säästää energiaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Toimintamme kasvu pystyy luomaan uusia työpaikkoja Suomeen ja luomaan myös mahdollisuuksia eri kansalaisuuksille
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Vahva ja kasvava yhtiö jolla on resursseja, voi luoda tälle mahdollisuuksia sekä suoraan että välillisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Monimuotoisuus voi lisääntyä yritystiominnassamme esim. palkata ulkomailta muuttaneita. Viennin kehittäminen kasvattaa tätä mahdollisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 1
Vienti ja sieltä tulevat vaikutteet saattavat välillisesti edesauttaa asiassa.
Ympäristöosaaminen 2 2
Eri maiden ympäristövaatimukset voivat tuoda uutta näkökulmaa ja mahdollisuutta yrityksen toimintaan, jossa jo nykyisin otetaan kyllä ympäristö huomioon.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Robottiteknologian tarpeen globaali kasvu on kiihtynyt hankkeen aikana. Orfer haluaa ottaa tästä kasvusta oman osan ja se on mahdollista viennin avulla. Näkemys toimimisesta valitussa tuote- ja asiakaskunnassa sekä -markkina-alueessa on vahvistunut ja olemme tehneet asiaan kuuluvia päätöksiä ja toimenpiteitä, joita hankkeen aikana tutkittiin.