Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71650

Hankkeen nimi: NEXTIM:n kansainvälisen kasvun mahdollistaminen ¿ valmisteleva hanke -

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.10.2015 ja päättyy 30.4.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NEXTIMBER OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2652338-7

Jakeluosoite: Leväsentie 23

Puhelinnumero: +358405707701

Postinumero: 70780

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.nextimber.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Manner Ilkka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Ilkka.manner(at)nextimber.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440 588198

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nextimin tavoitteena luoda hyvällä faktapohjaisella suunnittelulla, valmiuksien ja teknologian kehittämisellä sekä asiakasreferenssitoimituksilla hyvä pohja nopealla kansainväliselle kasvulle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 127 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 720

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 127 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 69 720

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Leväsentie 23

Postinumero: 70780

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 8, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi on tehty yrityksessä ja on todettu että hankkeen myötä molempia sukupuolia voidaan työllistää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu yrityksen toimesta ja toiminnassa voidaan huomioida molemmat sukupuolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen ensisijainen tavoite on yrityksen kilpailukyvyn parantaminen ja kansainvälistyminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 4
Pienpuun taloudellisempi käyttö
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 3
Trooppisten metsien laittoman hyödyntämisen väheneminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 4
Kestävän kehityksen puulajien käytön lisääminen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 6
Vaneriteollisuuden sivutuotteiden purilaiden käytön hyödyntäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 5
Juankoskelle syntyy 5- 10 uutta työpaikkaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Metsäteollisuuteen pohjautuvien tuote- ja palvelukonseptien kansainvälistäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 4 4
Kansallispuistojen varustaminen kestävän kehityksen mukaisilla rakenteilla. Olympiastadionin uudistaminen kotimaisin ratkaisuin
Ympäristöosaaminen 5 0
Uusien biotalouteen liittyvien touteratkaisujen kehittäminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nextimber Oy:n tavoitteena oli luoda hyvällä suunnittelulla, tuotannollisten valmiuksien ja teknologian jatkuvalla kehittämisellä sekä asiakasreferenssitoimituksilla hyvä pohja nopealle termomekaanisesti modifioidun puutavaran valmistuksen kansainväliselle kasvulle. Valmistusprosessi- ja tuotetestaukset osoittivat teknologian toimivuuden sekä mahdollisuudet erityisesti pienpuun tehokkaampaan hyödyntämiseen. Puutuotteiden valmistuksessa kehittämiskohteina ovat kuitenkin raaka-aineen hankinnan tehostaminen, alihankintaverkoston kehittäminen sekä myynti- ja markkinointitoimintojen aktivoiminen