Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71652

Hankkeen nimi: Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton-, rajapintojen- sekä asiakaspalveluprosessien kehitys

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.2.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOLINUM OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2008862-8

Jakeluosoite: Jäämerentie 18

Puhelinnumero: +358 400287868

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: SODANKYLÄ

WWW-osoite: www.solinum.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikkola Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.mikkola(at)solinum.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400287868

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää Solinum Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosesseja, rajapintoja sekä Solinum Oy:n omia asiakaspalveluprosesseja järjestelmän näkökulmasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 18 950

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 18 950

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 18 950

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 18 950

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rovakatu 24

Postinumero: 96200

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Järjestelmän kehityksessä pyritään huomioimaan sekä mies- että naisvaltaisten alojen käyttökokemuksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vaikka tietojärjestelmät ovatkin sukupuolineutraaleja, käyttökokemukset voivat vaihdella miesten ja naisten välillä. Nämä otetaan huomioon järjestelmäkehityksessä saatujen palautteiden pohjalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Kehitettävä tietojärjestelmä soveltuu sekä naisten että miesten käyttöön.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää Solinum Oy:n asiakaspalveluprosesseja, nopeuttaa ja sujuvoittaa kehitetyn toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa, luoda rajapintoja kolmannen osapuolen ohjelmistoihin sekä kartoittaa järjestelmän ominaisuusvaatimuksia uusille kohderyhmille. Hankeen toteuttamiseksi Solinum Oy hankki ulkopuoliselta asiantuntijalta työaikaa. Yrityksen sisältä hankkeeseen annettiin kahden työntekijän osittainen työpanos seitsemälle kuukaudelle. Ulkopuolinen asiantuntija työskenteli hankkeessa kuusi kuukautta. Hankkeen kannalta suurimmat työkuormat asettuivat ensimmäisille kahdelle ja viimeiselle kahdelle kuukaudelle. Ensimmäisten kuukausien aikana tavattiin vanhoja asiakkaita, tiedusteltiin heidän käyttökokemuksia ja käyttötottumuksia. Ensimmäisten kuukausien aikana suunniteltiin ja kehitettiin uusia päivityksiä asiakaspalautteiden pohjalta. Hankkeen tasaisin aika kohdentui yleisille kesälomakuukausille ja näin työskentelyä hidastivat lomailut. Kahden viimeisen kuukauden aikana toiminta oli vilkasta kaikilla sektoreilla. Järjestelmään tehtiin paljon muutoksia palautteiden pohjalta, tuotiin alkukesänä kehitettyjä päivityksiä ja kerättiin lisää tietoa uusista asiakaskohderyhmistä. Hankkeen aikana saatiin paljon uutta tietoa järjestelmän käytettävyydestä, toiminnallisuudesta ja mahdollisista uusista käyttäjäryhmistä. Tavoitteisiin päästiin osittain. Kehittämistyö jatkuu hankkeen jälkeen ja seuraavien isojen päivityksien on tarkoitus olla valmiina keväällä 2017.