Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71654

Hankkeen nimi: Ultracom kansainvälistymishanke.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.12.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ULTRACOM OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0934814-2

Jakeluosoite: Takatie 6

Puhelinnumero: 0106664800

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: KEMPELE

WWW-osoite: www.ultracom.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Valkonen Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.valkonen(at)ultracom.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407544510

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa toteutetaan kasvua tukeva, vientiä oleellisesti lisäävä kehittämisohjelma.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 84 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 70 449

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 84 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 70 449

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Kempele

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Takatie 6

Postinumero: 90440

Postitoimipaikka: KEMPELE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 9, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Eri sukupuolet soveltuvat niin työntekijä näkökulmasta kuin paikannettavien eläinten näkökulmasta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuoli ei vaikuta työntekijävalintoihin vaan tasa-arvo periaatteita noudatetaan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Materiaalit, kestävyys, kierrätettävyys
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 0
vähenee liikkumistarve
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
työtä välittömin työpaikoin sekä välillisin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 7
oheispalvelut, sähköiset
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
vähenee etsiminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
työn kautta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ultracom Oy:n viennin kehittämishanke, jossa tutkittiin olemassa olevien ja uusien tuotemahdollisuuksien jakelumahdollisuuksia Euroopan alueella.