Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71656

Hankkeen nimi: BET1-projekti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.11.2015 ja päättyy 30.11.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ÄMMÄN BETONI OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0276914-7

Jakeluosoite: PL 19

Puhelinnumero: +358 8617900

Postinumero: 89601

Postitoimipaikka: SUOMUSSALMI

WWW-osoite: www.ammanbetoni.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Okkonen Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.okkonen(at)ammanbetoni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 403004089

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on kehittää Ämmän Betoni Oy:n tuotantoa vastaamaan paremmin asiakkaiden kasvaneisiin aikataulu-, palvelu-, laatu- ja tehokkuusvaatimuksiin. Tuotantoprosessia kehitetään, investoidaan tuotantoon sekä valmistaudutaan vientikauppaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 609 090

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 457 642

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 609 090

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 457 642

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lomakyläntie 3

Postinumero: 89600

Postitoimipaikka: SUOMUSSALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole nähty tarpeelliseksi / ei osata edes tehdä moista analyysiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole nähty tarpeelliseksi / ei osata edes tehdä moista analyysiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole nähty tarpeelliseksi / ei osata edes tehdä moista analyysiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui suunnitellusti ja liikevaihto sekä henkilöstömäärä kehittyi.