Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71657

Hankkeen nimi: Sahala 2016-Sahala valmistusjärjestelmä-Lean pohjainen lämmönvaihdinten tilaus-toimitusprosessin kehittäminen ja käyttöönotto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.9.2015 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SAHALA WORKS OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1876581-0

Jakeluosoite: Kiertotie 21-23

Puhelinnumero: +358 408492151

Postinumero: 78201

Postitoimipaikka: VARKAUS

WWW-osoite: www.sahala.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rintala Reijo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: reijo.rintala(at)sahala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 207106330

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KTS. hankesuunnitelma liitteenä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 480 170

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 335 480

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 480 170

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 335 480

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Varkaus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kiertotie 21-23

Postinumero: 78201

Postitoimipaikka: VARKAUS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
uusi teknologia keventää raskasta työtä ja näin ollen mahdollistaa tulevaisuudessa myös naishenkilöiden rekrytoinnin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
kts. edellinen perustelu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena kehittää työtä ja tuottavuutta sekä säilyttää/lisätä työpaikkoja

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Tehokkaampi tuntikäyttö, energian säästö
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Vähemmän kulutettua sähköä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
vähemmän jätettä kaatopaikalle
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
tehokkaampi hitsausprosessi vähentää jätteen määrää ja päästöjä ilmakehään
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
tehokkaampi hitsausmateriaalin käyttö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Työpaikat säästyy ja jopa lisääntyy hieman
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Työpaikat säilyy Suomessa, automaatio korvaa yksinkertaisen työn
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 2 2
Uusien menetelmien myötä paranee

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sahala 2016 hankkeen myötä Sahala Works Oy:n liiketoiminnan strategia ja kilpailukyky parantuivat huomattavasti. Nämä tekijät ovat avainasemassa kun Sahala Works Oy:n haastaa globaalien markkinoiden tiukat vaatimukset.