Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71658

Hankkeen nimi: Yrityksen kasvun edistäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.11.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PASIELEKTRO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1060558-0

Jakeluosoite: Pajatie 6

Puhelinnumero: +358 400371265

Postinumero: 72400

Postitoimipaikka: PIELAVESI

WWW-osoite: www.pasielektro.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Poikonen Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.poikonen(at)pasielektro.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400371265

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on lisätä markkinaosuutta Suomen markkinoilla ja lisätä vientiä ulkomaan markkinoille. Parantaa kilpailukykyä ja työtä Suomeen. Energian säästö. Digitalisaation toteuttaminen kattavasti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 68 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 848

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 68 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 61 848

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Pielavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pajatie 6

Postinumero: 72400

Postitoimipaikka: PIELAVESI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työtehtävät mahdollisia kaikille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikissa työtehtävissä tarvitaan kaikkia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Huomioidaan kaikissa työtehtävissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Ei olennaisesti vaikuta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 1
Ei olennaisesti vaikuta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Vaikuttaa tuotantomäärien lisäyksen kautta työllisyyteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 10
Lisää tuotantoa.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Tiedonsiirto integroidaan ja tehostuu. Tavarajakelu tehostuu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 6
Osaaminen parantaa hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Huomioidaan sukupuolivaatimukset.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Mahdollista ottaa työntekijä myös vieraasta kulttuurista.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikuta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei muutosta nykyiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yrityksen kasvun edistäminen