Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71659

Hankkeen nimi: Oplatek Group Oy:n kasvun ja kehityksen vauhdittaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.2.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OPLATEK GROUP OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2196958-2

Jakeluosoite: Kokoojatie 5

Puhelinnumero: +358 40 502 8180

Postinumero: 79100

Postitoimipaikka: LEPPÄVIRTA

WWW-osoite: www.oplatek.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huttunen Jyrki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyrki.huttunen(at)oplatek.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 502 8180

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämishankeen tavoite on kehittää kokonaisvaltaisesti Oplatek Group Oy:n toimintaa siten, että kehittämishankkeen tuloksena yhtiö jatkaa kasvuaan ja vauhdittaa kansainvälistymistään. Hankkeen toimenpiteet ovat: 1. Kansainvälisen kasvun kiihdyttäminen ja viennin kasvu 2. Tuotannon sujuvuuden kehittäminen 3. Kuitukokoonpanojen valmistuksen kehittäminen 4. Lasipuristeiden ja pinnoituksen valmistuskapasiteetin lisääminen 5. Koneistamon suorituskyvyn parantaminen ja valmistusmahdollisuuksien laajentaminen 6. Tuotteiden tunnisteen ja jäljitettävyyden kehittäminen Hankkeella tavoitellaan viennin kasvua keskimäärin 40 % / vuosi ja liikevaihdon 15 %:n kasvua vuodessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 933 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 933 560

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 933 720

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 933 560

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Leppävirta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kokoojatie 5

Postinumero: 79100

Postitoimipaikka: LEPPÄVIRTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 11, joihin työllistyvät naiset 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joihin työllistyvät naiset 11

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Oplatekilla tapahtuvan valmistustyön luonne on sellaista, että työntekijän sukupuolella ei sinänsä ole merkitystä. Vaaditaan käden ja silmän hyvää koordinaatiota sekä tarkkuutta, huolellisuutta ja oppimiskykyä sekä -halua.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Oplatekilla tapahtuvan valmistustyön luonne on sellaista, että työntekijän sukupuolella ei sinänsä ole merkitystä. Vaaditaan käden ja silmän hyvää koordinaatiota sekä tarkkuutta, huolellisuutta ja oppimiskykyä sekä -halua.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Oplatekilla tapahtuvan valmistustyön luonne on sellaista, että työntekijän sukupuolella ei sinänsä ole merkitystä. Vaaditaan käden ja silmän hyvää koordinaatiota sekä tarkkuutta, huolellisuutta ja oppimiskykyä sekä -halua.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Vahvistaa ja kehittää elinkeinorakennetta erityisesti paikallisia alihankkijoita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Oplatekin business on palvelujen myynti, joten vaikuttaa voimakkaasti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Vaikuttaa jossain määrin säilyttämällä nykyiset työpaikat ja tarjoamalla uusia työpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Oplatekin kehittämishankkeen tavoite oli kehittää kokonaisvaltaisesti Oplatek Group Oy:n toimintaa siten, että kehittämishankkeen tuloksena yhtiö jatkaa kasvuaan ja vauhdittaa kansainvälistymistään. Hankkeen toimenpiteet/tavoitteet olivat: 1. Kansainvälisen kasvun kiihdyttäminen ja viennin kasvu 2. Tuotannon sujuvuuden kehittäminen 3. Kuitukokoonpanojen valmistuksen kehittäminen 4. Lasipuristeiden ja pinnoituksen valmistuskapasiteetin lisääminen 5. Koneistamon suorituskyvyn parantaminen ja valmistusmahdollisuuksien laajentaminen 6. Tuotteiden tunnisteen ja jäljitettävyyden kehittäminen. Hankkeella tavoiteltiin viennin kasvua keskimäärin 40 % / vuosi ja liikevaihdon 15 %:n kasvua vuodessa. Hankkeen toimenpiteiden myötävaikutuksella yrityksen vienti on kasvoi lähes 90% ja liikevaihto n. 6% vuodesta 2015 vuoteen 2019. Työntekijöiden määrä on kasvoi 18 henkilöllä. Kasvulukemia heikensivät v. 2019 asiakkaidemme omien markkinoiden haasteet, jotka heijastuivat myös meihin ja pienensivät sekä vientiä että liikevaihtoa. Teimme mittavia investointeja koneisiin ja laitteisiin. Lasinpuristuksen eri vaiheiden automatisointi kaksinkertaisti lasipuristeiden valmistuskapasiteetin. Koneistamon suorituskyky ja valmistusmahdollisuudet kasvoivat merkittävästi 5-akselityöstökeskuksen ja pitkäsorvausautomaatin myötä. Optisiin kuituihin perustuvien tuotteiden valmistustyökaluja lisättiin ja monipuolistettiin merkittävästi. Uuden sukupolven pinnoituslaitteisto mahdollistaa entistä paksumpien ja monimutkaisempien pinnoitusten valmistamisen. Kansainvälistä tunnettuvuutta lisättiin vierailemalla kansainvälisillä messuilla entistäkin ahkerammin. Osallistuimme EPICin toimintaan ja työpajoihin, ja verkostoiduimme lukuisissa kansainvälisissä alan tapahtumissa. In-house markkinointikoordinaattorin palkkaamisen jälkeen näkyvyytemme ja tunnettuvuutemme sosiaalisen median kanavissa on noussut merkittävästi. Hyödynsimme myös konsulttipalveluita eri kohdemaiden markkinoiden tavoittamiseksi.