Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71660

Hankkeen nimi: Autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktisen testausympäristön kehittäminen Oulun yliopiston kampukselle ja Ouluzone-moottoriurheilukeskukseen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Pentti Kaiteran katu

Puhelinnumero: 0294480000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://www.oulu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HEIKKILÄ RAUNO KALLE

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Professori, tutkimusyksikön johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: rauno.heikkila(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5385840

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktisen kehitys- ja testausympäristön suunnittelu, kehittäminen ja mallintaminen Oulun yliopiston kampukselle ja Ouluzone-moottoriurheilukeskukseen. Hankkeessa suunnitellaan ja kehitetään autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktista testausympäristöä, hankintaan ja käytöönotetaan raskaan kaluston rengastutkimuslaitteisto sekä tutkitaan ja parannetaan autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen ohjaustietojen analysointimenetelmiä sekä parannetaan näiden tietoturvallisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työkoneita ja ajoneuvoja valmistava teollisuusklusteri. Maarakennusala ja erityisesti tietomallintamisen ja rakentamisautomaation klusteri. Alan tutkimuslaitokset, yritykset ja muut orgnisaatiot, oppilaitokset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Maarakennusalaa, työkoneteknologiaa ja autoteknologian suunnittelua, valmistusta, käyttöä ja ylläpitoa säätelevät ja valvovat viranomaiset. ICT-teollisuus ja tutkimuslaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 619 179

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 614 256

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 851 542

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 844 510

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pentti Kaiterankatu

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tutkimuskohde ei ole sukupuolisidonnainen, mutta hankkeen toteutuksessa on pyritty valitsemaan tekijät siten, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa suoritetaan mittauksia ja mallinnusta, joten kohdepaikka ei ole sukupuoleen sidonnainen. Kokeiden ja mallinnuksen suorittajat valitaan osaamisen perusteella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa työskentelee sekä ohjausryhmässä että työpaketeissa molempien sukupuolien edustajia. Hankkeen päätavoite ei ole kuitenkaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Automatisointi tähtää ennen kaikkea tehokkuuden parantamiseen, joka säästää luonnovaroja kuten fossiilisia polttoaineita (työkoneet, ajoneuvot), rakentamiseen käytettävät materiaalit ja asfaltti-pinnoitteet. Uusituvian energian käytön lisäämistä tutkitaan (sähkötoimiset ajoneuvot ja työkoneet).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Automaation avulla fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee ja haitalliset CO2-päästöt ilmastoon pienenevät.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Ei merkittävää tunnistettua vaikutusta. Tietomallintamisen hyödyntämistä edistetään kaikessa rakentamisessa, jolloin luonnon monimuotoisuus voidaan ottaa paremmin huomioon.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 5
Haitalliset päästöt ilmakehään vähenevät. Tietomallintamisen avulla pinta-ja pohjavesiä, maaperän eri kerroksia ja materiaaleja voidaan paremmin ottaa huomioon suunnittelussa ja edelleen rakentamisessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Ouluzone-alue ei kuulu Natura 2000 ohjelmaan. Ei merkittävää tunnistettua vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Rakentamiseen käytettävien materiaalien käyttö tehostuu ja jätteiden määrä pienenee. Maaperän eri materiaalin käyttömahdollisuuksia rakentamisessa helpotetaan ja edistetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 10
Uusi testauskeskus mahdollistaa ja tehostaa uusien energianlähteiden käyttön tutkimusta ja tuotekehitystä (esimerkiksi sähkötoimiset työkoneet ja ajoneuvot tulevaisuudessa).
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hanke luo uuden keskittymän ja yhteistyöverkoston, joka tukee merkittävällä ja laajalla tavalla paikallisen elinkeinorakenteen kehittymistä ja integroitumista kansainväliseen yhteistyöhön.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 6
Tietomallintamiseen ja automaation liittyy lukuisa määrä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämismahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi konsulttipalvelut, suunnittelu, rakennuttaminen, mittauspalvelut ja tutkimus- ja kehityspalvelut.
Liikkuminen ja logistiikka 5 10
Automaation etenemisen myötä ajoneuvojen ja työkoneiden käyttö, liikkuminen ja logistiikka tehostuvat. Samassa työajassa saavutetaan enemmän työsaavutusta eli tulosta. Kustannukset suoriteyksikköä kohden pienenevät.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Hanke kehittää ja luo laaja-alaisesti uutta vireyttä ja hyvinvointia alueelle. Automaatio vähentää kognitiivista kuormitusta kuljettajalle.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Hankkeeseen osallistuu johtoryhmää myöten naispuolisia henkilöitä. Kehittyvä automaatio helpottaa kuljettajien työtehtäviä ja tasa-arvioistaa työn vaatimuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Hanke tukee yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta. Automaatioteknologian soveltaminen helpottaa kuljettajien työtehtäviä, jolloin aiempaa lyhyempi perehdyttäminen ja koulutus riittää työtehtävien suorittamiseen.
Kulttuuriympäristö 2 4
Hanke toimii kulttuuriympäristöä vireyttävänä tekijänä. Ouluzone-keskus toimii ICT- ja teknologiakaupunki Oulun yhtenä tulevaisuuden kehityskeskuksista.
Ympäristöosaaminen 5 8
Hanke lisää ympäristötietoisuutta, tarjoaa yhden koulutusympäristömahdollisuuden oppilaitoksille ja sitä kautta edistää ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktisen testausympäristön kehittäminen Oulun yliopiston kampukselle ja Ouluzone-moottoriurheilukeskukseen EAKR-hanke toteutettiin vuosina 2016-2019. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktisen kehitys- ja testausympäristön suunnittelu, kehittäminen ja mallintaminen Oulun yliopiston kampukselle ja Ouluzone-moottoriurheilukeskukseen. Tavoitteena oli myös kehittää raskaan ajoneuvoyhdistelmän rengasmittauslaitteisto. Lisäksi tavoitteena oli toteuttaa infrastruktuuri ja menetelmät, joilla erilaisten järjestelmien suorituskykyä voidaan vertailla käyttäen mm. Big Data-menetelmää. Hankkeen hallinnoijana toimi Oulun yliopisto, josta toteuttamiseen osallistui Rakenteet ja rakentamisteknologian tutkimusyksikkö (RATE), Materiaali- ja konetekniikka (AUTO) sekä Biomimetics and Intelligent System Group (BISG).
RATE-yksikön tutkimusosuudessa Ouluzonesta kehitettiin kansainvälisesti markkinoitu väylänrakentamisen tietomallintamisen ja rakentamisautomaation sekä automaattisten autojen testikeskus. Autojen testauksiin tarkoitettu liikkuvien hahmojen (hirvi, poro, jalankulkija) törmäys- ja väistötestausrata pystytettiin Ouluzonen ralliradalle. Tarkkoja 3D-paikannustestauksia mahdollistaa rakennettu referenssipisteistö. Speedway- ja Motocross-radat mahdollistavat maarakennusautomaation tutkimus- ja koulutustoimintaa. Infran tietomallintamisen ja automaation koulutusyhteistyöstä Ouluzonessa on kehittynyt oppilaitosten yhteinen jatkuva toimintamalli.
BISG-ryhmän tutkimusosuudessa kehitettiin liikkuvien robottialustojen navigointi- ja paikannusmenetelmiä. Hankkeen tuloksena voidaan maassa ja ilmassa liikkuvia robottialustoja käyttää erilaisiin Ouluzone-testikeskuksen mittausjärjestelyihin. Tämä mahdollistaa ja tehostaa anturijärjestelmien kehittämistä ja yhteiskäyttöä erilaisissa ympäristöissä ja sääoloissa. Maaston kartoitusta ja luokittelua voidaan tehdä jopa reaaliajassa.
Auto- ja työkonetekniikan tutkimusryhmä sai hankkeessa valmiiksi raskaan kaluston renkaiden mittausperävaunun. Mittausperävaunulla voidaan mitata raskaan kaluston renkaiden pitkittäisiä ja sivuttaisia rengasvoimat. Mittausperävaunu on kehitetty puutavarakuljetuksissa käytetystä varsinaisesta perävaunusta. Mitattava rengas asennetaan perävaunun keskelle tehtyyn kelkkaan, mitä voidaan mm. kääntää kulkusuuntaan nähden sekä kuormittaa pystysuunnassa. Renkaan tuottamat rengasvoimat voidaan mitata. Maksimi kuorma mitattavalle renkaalle on 60 kN. Mittausperävaunun mittauskokeita tehtiin hankkeessa onnistuneesti kaksi kertaa.
Hankkeessa onnistuneesti vietiin eteenpäin Ouluzone-testikeskuksen kansallista ja kansainvälistä tunnettavuutta ja mielenkiintoa. Työ jatkuu edelleen tavoitteellisesti. BusinessOulun verkostautumis- ja markkinointituki oli todella arvokasta. Ouluzone-testikeskuksen käyttö koulutukseen on jo vakiintunut sekä tutkimusaktiviteetit ovat jatkossa selvästi lisääntymässä. Ouluzone+ yhteistyöverkosto on kasvanut tukemaan alueen toimintaa. Tunnettavuuden lisääminen näkynyt kentällä halukkuutena ottaa Ouluzone+ mukaan projekteihin. Operointiyhtiön ja alueen omistajan liiketoiminnan kehittäminen on haaste, johon toivotaan lisää rohkeutta edetä investointeihin.