Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71661

Hankkeen nimi: Orima 2018 V1

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.3.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ORIMA-TUOTE OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0974668-5

Jakeluosoite: Kankaantie 6

Puhelinnumero: +358 3 872100

Postinumero: 16300

Postitoimipaikka: ORIMATTILA

WWW-osoite: www.orima.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Roponen Ismo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ismo.roponen(at)orima.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 373 6947

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Viennin kehittämisohjelmalla Orima-Tuote Oy investoi uusien vientiasiakkuuksien ja -markkinoiden avaukseen. Ohjelmassa kehitetään tilaus- ja toimitusprosessia, tuotannon muuntumiskykyä ja karoitetaan asiakkuuksia kohdemarkkinoilta. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja viennin osuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 81 290

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 44 790

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 81 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 44 790

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kankaantie 6

Postinumero: 16300

Postitoimipaikka: ORIMATTILA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolella ei ole merkitystä toimintaympäristön vaatimusten, tavoitteiden tai tulosten näkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolella ei ole merkitystä yhdenkään hankkeen vaiheen toteuttamisessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Yrityksemme ei erottele työntekijöitä sukupuolen mukaan. Paras ja sopivin osaaja valitaan. Jokaiselle työntekijälle pyritään löytämään hänelle sopivin ja tuottavin tehtävä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Tehokkaampi tuotantotapa säästää energiaa ja sen tuottamiseen käytettyjen luonnonvarojen varantoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Tehokkaampi moderni valmistus pienentää hukkaa ja tuotantoprosessista syntyvää jätettä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hankkeessa kehitetään tilaus- ja tarjousjärjestelmä, joka nopeuttaa ja tehostaa koko prosessia
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 0
Kehittyneet tuotteet parantavat ympäristön turvallisuutta ja sitä kautta lisäävät hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-