Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71668

Hankkeen nimi: Utveckling av företagets kvalitetssystem och ISO 9001:2015 certifiering

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.12.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY RAISOFT LTD

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1615982-5

Jakeluosoite: PL 144

Puhelinnumero: +358400506749

Postinumero: 67101

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.raisoft.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kankkonen Niklas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Controlleri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niklas.kankkonen(at)raisoft.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400506749

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektets målsättningen är att utveckla företagets kvalitetssäkring och består av två delar: 1. Utveckla ett gemensamt kvalitetssystem för hela företaget. 2. Gå igenom certifieringsprocessen för att beviljas ISO 9001:2015 certifikatet. Projektet är indelat i tre faser: 1. Kartlägga vilka delar av ett heltäckande kvalitetssystem som redan finns. 2. Utveckla processer och planer för de delar som saknas. 3. Sammanställa alla dokument i ett gemensamt kvalitetssystem. Målsättningen är att senast hösten 2016 ha ett heltäckande kvalitetssystem. Systemet skall vara i kontinuerligt bruk och styra arbetsprocesserna inom Raisoft och ger företaget möjlighet att konkurrera på den internationella marknaden.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 053

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 13 053

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vasavägen 6

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Inte aktuellt.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Inte aktuellt.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Inte aktuellt.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Raisoft on onnistuneesti rakentanut ja sertifioinut toimintajärjestelmä tukemaan kansainvälistymistä ja yrityksen kasvua. Hanke on avannut uusi mahdollisuuksia Raisoftille ja tukee tulevaisuuden kasvua.