Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71669

Hankkeen nimi: Alumiinituotannon automatisointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ALUTERÄS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2471253-9

Jakeluosoite: Laattatie 1

Puhelinnumero: +358 405963070

Postinumero: 90830

Postitoimipaikka: HAUKIPUDAS

WWW-osoite: www.aluteras.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Murtomäki Viljo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: viljo.murtomaki(at)aluteras.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405963070

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Alumiinituotannon automatisointi ja tuotannon ohjauksen, suunnittelun ja tarjouslaskennan siirtäminen ATK-pohjaiseksi

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 62 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 427

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 62 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 41 427

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Laattatie 1

Postinumero: 90830

Postitoimipaikka: HAUKIPUDAS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tuotannon fyysinen vaativuus pienenee
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Myös naiset voivat osallistua jatkossa tuotantoon, tarjouslaskentaan sekä työsuunnitteluun
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite säilyttää / parantaa tuotantotasoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Materiaalikäyttö tehostuu
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Materiaalikäyttö tehostuu
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Materiaalikäyttö tehostuu
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
Materiaalikäyttö tehostuu
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Materiaalikäyttö tehostuu
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Materiaalikäyttö tehostuu
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Työpaikkojen turvaaminen ja lisääminen sekä toimintaedellytysten turvaaminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Ohjemistoinvestointi nykyaikaistaa tuotantoa
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Materiaalikäyttö tehostuu
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 0
Työturvallisuus paranee
Tasa-arvon edistäminen 1 0
Myös naisille avautuu uusia mahdollisuuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 0
Myös ulkomaalisille työntekijöille avautuu työmahdollisuuksia
Kulttuuriympäristö 0 2
Materiaalikäyttö tehostuu; luonnonvarojen säästyminen
Ympäristöosaaminen 0 2
Materiaalikäyttö tehostuu; luonnonvarat säästyvät

9 Loppuraportin tiivistelmä

-