Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71670

Hankkeen nimi: Tuottavuus-projekti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NTCAB OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1029194-8

Jakeluosoite: Savenvalajantie 13

Puhelinnumero: +358 8 443 9300

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

WWW-osoite: www.ntcab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pätsi Esa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esa.patsi(at)ntcab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400281009

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tuottavuuden ja kannattavuuden lisääminen, mikä parantaa kilpailukykyä ja luo edellytykset kasvun ja kansainvälistymisen kehittymiselle. Tuotantoprosessin kehittämismenetelmänä käytetään LEAN-tuotantoprosessin kehittämiskonseptia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 97 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 812

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 97 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 812

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Savenvalajantie 13

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty mutta tullaan tekemään
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisia palkataan, jos osaajia/halukkaita alalle löytyy
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tasa-arvoa edistetään hankkeen aikana mikäli naisia löytyy töihin

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

NTcabillä toteutettiin kehittämishankei 10/2016-12/2017, jonka keskeinen tavoite oli parantaa tuotannon läpimenoaikaa ja tuottavuutta LEAN-periaatteita noudattaen. Lisäksi hankkeeseen sisältyi tuotannon kone- ja laiteinvestointeja tehtaan eri osastoille.