Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71677

Hankkeen nimi: W-Cutter2

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.12.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: W-CULT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2675907-4

Jakeluosoite: Kirkkotie 30

Puhelinnumero: +358400715728

Postinumero: 29100

Postitoimipaikka: LUVIA

WWW-osoite: w-cult.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Weckman Markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.weckman(at)w-cult.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400715728

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

W-Cutter -hankkeen tavoitteena on kehittää mekaaniseen rikkatorjuntaan käytettävä leikkuri kaupallisen valmistamisen edellyttämälle tekniselle tasolle. Hankkeen puitteissa pyritään a) hankkimaan tarviset tekniset piirustukset ja dokumentoinnit b) kehittämään sarjavalmistuksen edellyttämää alihankintaverkostoa ja kokoonpanologistiikkaa c) olemassa olevan prototyyppiversion pohjalta suunnittelemaan, rakentamaan ja testaamaan ns. nollasarjan rikkaleikkuri sarjavalmistuksen pohjaksi. d) kartoittamaan kotimaan markkinoinnin ja myynnin ohella mahdollisia vientikohteita ja -kanavia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 11 970

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 970

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 11 970

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 970

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat:

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kirkkotie 30

Postinumero: 29100

Postitoimipaikka: LUVIA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei relevantti. Kyseessä on mekaanisen työkoneen valmistus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei relevantti. Kyseessä on mekaanisen työkoneen suunnittelu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei relevantti. Kyseessä on mekaanisen työkoneen suunnittelu.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 6
Mahdollisuus torjunta-aineiden käytön vähentämiseen myös muilla kuin luomutiloilla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Pienentää hukkaan menevän sadon määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Luo työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Luo Pohjaa uuden teknologian kehittämiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 6
Ympäristöä säästävä teknologia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

W-Cutter2 - hanke toteutettiin W-Cutter -rikkaleikkurin prototyypin rakentamiseksi laitteen testausta ja tuotekehitystyötä varten. Toisena toteutuneena tavoitteena hankkeessa oli ulkomaan messutapahtumaan osallistuminen, joka toteutui marraskuussa 2017 Agritechnica -messuilla Hannoverissa. Leikkurin prototyyppi on osoittautunut pienin jatkokehitysponnistuksin riittävän toimivaksi laitteiden pienimuotoisen sarjavalmistuksen aloittamista ajatellen. Hannoverin messuilla mukana ollut 9m malli herätti kiinnostusta, josta on seurannut lukuisia yhteydenottoja sekä yhteydenottopyyntöjä, pääosin Euroopan aluelta.