Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71678

Hankkeen nimi: Helmee Imaging Oy kansainvälistyminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.12.2015 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HELMEE IMAGING OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2578873-8

Jakeluosoite: Åkerlundinkatu 2 A

Puhelinnumero: +358 407698667

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: www.helmeeimaging.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saarinen Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti(at)helmeeimaging.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 407698667

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Helmee Imaging Oy on ensimmäisenä maailmassa kehittänyt kiiltävien kappaleiden pinnan laadunvarmistukseen kykenevät testauslaitteiston. Laitteistolla on useita käyttökohteita eri teollisuudenaloilla, joilla valmistetaan kiiltäviä kappaleita kuten autojen osia, hanoja ja astioita. Tehokkaan kansainvälisen kasvun mahdollistamiseksi yritys käynnistää hankkeen, jossa kartoitetaan ne alat ja alueet joille yrityksen kannattaa ensivaiheessa fokusoitua. Hankkeen tavoitteena on hankkia tarkempaa tietoa Keski-Euroopan markkinoista ja asiakastarpeista, valmistaa yritystä kansainvälistymiseen, sekä laatia kansainvälistymisstrategia. Hanke sisältää markkinatutkimuksia ja asiakastarvekartoituksia, kohdemaihin suuntautuvia matkoja, messuosallistumisia, sekä uuden avainhenkilön rekrytoinnin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 89 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 711

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 89 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 711

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Eteläpuisto 2 c

Postinumero: 33200

Postitoimipaikka: TAMPERE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on tasa-arvoinen ja sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on tasa-arvoinen ja sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Tuotannon laatua pystytään seuraamaan reaaliaikaisemmin ja mahdollisiin virheisiin puuttumaan aikaisemmin, jolloin kappalehävikkiä ja luonnonvarojen käyttöä pystytään pienentämään
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Tuotannon laatua pystytään seuraamaan reaaliaikaisemmin ja mahdollisiin virheisiin puuttumaan aikaisemmin, jolloin kappalehävikkiä ja luonnonvarojen käyttöä pystytään pienentämään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 5
Laitteistoa pystytään käyttämään uusiutuvan energian avulla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Laitteisto korvaa kallista työvoimaa, jolloin tuotanto pystytään pitämään myös kalliimman työvoiman maissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Ohjelmistot ja palvelu ovat suuri osa laitteistoa
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Laitteisto vähentää työvoiman ja sitä kautta liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Helmee Imaging Oy on ensimmäisenä maailmassa kehittänyt kiiltävien kappaleiden pinnan laadunvarmistukseen kykenevät testauslaitteiston. Laitteistolla on useita käyttökohteita eri teollisuudenaloilla, joilla valmistetaan kiiltäviä kappaleita kuten autojen osia, hanoja ja astioita. Tehokkaan kansainvälisen kasvun mahdollistamiseksi yritys suoritti hankkeen, jossa kartoitettiin ne alat ja alueet joille yrityksen kannattaa ensivaiheessa fokusoitua. Hankkeen tavoitteena oli hankkia tarkempaa tietoa Keski-Euroopan markkinoista ja asiakastarpeista, valmistaa yritystä kansainvälistymiseen, sekä laatia kansainvälistymisstrategia. Hanke sisälsi markkinatutkimuksia ja asiakastarvekartoituksia, kohdemaihin suuntautuvia matkoja, messuosallistumisia, sekä uuden myyntijohtajan rekrytoinnin.