Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71679

Hankkeen nimi: KALI-2016

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KIIMINGIN KALUSTE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0186076-6

Jakeluosoite: Palolankuja 8

Puhelinnumero: +358 405135355

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.kiiminginkaluste.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vesala Jarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.vesala(at)kiiminginkaluste.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405135355

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarkoitus on lisätä tuotantoon kasauslinja ja listoitusyksikkö. Näillä saavutetaan parempi toimitusvarmuus, tarvittava kapasiteetin lisäys ja korkeampi laatu omassa tuotannossa tehtäville tuotteille. Lisäkasauslinja varustetaan sopivalla monipuolisella puristinyksiköllä. Samalla myös uudelleen järjestellään aiempien kasauslinjojen materiaalisyöttövarastot. Lisättävältä listakoneyksiköltä haetaan nykyisen konekannan lisäksi aiempaa laajempia laadullisia mahdollisuuksia eri liimoitusmuotojen myötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 96 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 88 555

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 176 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 88 555

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Palolankuja 8

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei nähdäksemme tarpeellinen, kyse on konekapasiteetin lisäämisestä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei nähdäksemme tarpeellinen, kyse on konekapasiteetin lisäämisestä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei nähdäksemme tarpeellinen, kyse on konekapasiteetin lisäämisestä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 6
Käytetään pääraaka-aineena kotimaista puuta eri jalostemuodoissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Tukee paikallista alihankintateollisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hankkeeseen liittyy tehtävkuvasiirtymisiä yrityksen sisällä, mikä vapauttaa aikaa palvelutoimiin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 5
Parantaa aluellista työllisyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Aina jos mahdollista ja sopivaa saatavuutta on, on mukava saada myös naispuolisia tiimiin mukaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-