Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71682

Hankkeen nimi: Biomassaprosessien laboratorio II

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 181, Patteristonkatu 3 D

Puhelinnumero: 01535561

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petteri Paananen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petteri.paananen(at)mamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405138869

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa rakennetaan mikrokiteisen selluloosan (MCC) lähes tuotantomittakaavaisen tutkimusympäristön jatkokäsittely- ja modifiointilaitteet.

Puun kuiduista valmistettava MCC on valkoista, biohajoavaa jauhetta, jota käytetään tänä päivänä maailman laajuisesti mm. lääketeollisuudessa. Uusiutuvalla aineella on paljon hyviä ominaisuuksia, ja sen käyttötarkoitusten odotetaan kasvavan tulevaisuudessa huomattavasti myös esimerkiksi rehuteollisuudessa ja jopa vaateteollisuudessa puuvillan korvaajana.

Metsäteollisuudessa on menossa rakennemuutos. Myös tulevaisuudessa puusta tehdään sellua, paperia ja kartonkia, mutta yhä enemmän myös uudenlaisia jalostetumpia tuotteita. Olemassa olevia biomassaprosesseja kehitetään siten, että ne toimivat entistä tehokkaammin ja ovat kilpailukykyisiä. Lisäksi tavoitteena on tulevaisuudessa saada hyödynnettyä puusta sen eri ainesosat mahdollisimman monipuolisesti mm. uusina tuotteina. Metsien taloudellinen merkitys on Etelä-Savossa suuri. Alueen tavoitteena on edelleen lisätä metsäbiomassan käyttöä ja kehittää siitä uusia korkean jalostusasteen tuotteita.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa MCC tuotantoprosessia ja kehittää ja hankkia uusi tuotantodemonstraatiolaitos. Yhtenä kohteena on AaltoCell ™ prosessi ja tuotekonseptin kehittäminen. MCC-demonstraatiolaitoksen valmistuttua, tavoitteena on jatkaa yhteistyötä uusien mikrosellusovellusten ja –laatujen sekä aivan uusien tuotteiden kehittämiseksi.

Kuitulaboratorioon hankitaan Aalto yliopiston tekemään selvitystyöhön pohjautuen mikrosellun (MCC) pilot-mittakaavainen valmistuslaitteisto. Hankkeessa jatketaan Biomassaprosessien laboratorio hankkeessa (A70603 ) aloitettua valmistuslaitteiston hankintaa. Projekti kattaa sisällään ennen kaikkea MCC:n valmistukseen tarvittavat pesu- ja kuivauslaitteistot. Laitteiston suunnittelu- ja toteutustyö tehdään rinnakkaisessa Biomassan uudet tuotantoprosessit ja tuotteet – hankkeessa (A70209 ).

Tämä investointihanke on linkitetty kehityshankkeeseen "Biomassan uudet tuotantoprosessit ja tuotteet" (A70209 ). Tässä investointihankkeessa rakennetaan mikroselluloosan valmistusprosessin pilot-mittakaavainen laitteisto loppuun, jolloin se mahdollistaa täysin uusien mikrosellupohjaisten tuotteiden kehittämisen. Sen pohjalle rakentuu myös Kuitulaboratorion tutkimustoimintaa vahvistavia uusia kansainvälisiä ja kansallisia yhteistyörakenteita (mm. Aalto Yliopisto)

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat metsäbiomassan jalostukseen liittyvät ja mikrosellusovelluksia tutkivat kansalliset ( esim. Aalto yliopisto) ja kansainväliset tutkimuslaitokset ja korkeakoulut sekä karjan rehua/-lisäaineita valmistavat yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat metsäbiomassan jalostukseen liittyvät laitetoimittajat ja metsäteollisuusyritykset.

Savonlinnan talousalueella välillisen kohderyhmän muodostavat yritykset kuten Andritz Oy, Aquaflow Oy, Wetend Technologies Oy, Savonlinna Works Oy, KetMet Oy.

Kansallisesti ja kansainvälisesti välillisenä kohderyhmänä metsäteollisuusyritykset kuten UPM Oyj, Stora Enso Oyj, Metsä Fibre Oy, Savon Sellu Oy.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 149 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 149 060

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 202 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 202 297

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vipusenkatu 10

Postinumero: 57200

Postitoimipaikka: SAVONLINNA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kyseessä investointiprojekti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kyseessä investointiprojekti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä investointiprojekti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Paikallisen raaka-aineen uudet käyttökohteet mahdollistavat uusia liiketoimintamalleja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-