Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71683

Hankkeen nimi: Vartioimattoman tasoristeyksen huomiolaitteen turvallisuusluokituksen parantamisprosessi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.3.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JET-TANK OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0739124-3

Jakeluosoite: Nuutisarankatu 12

Puhelinnumero: +358 402140014

Postinumero: 33900

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Soininen Henri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: henri.soininen(at)jet-tank.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 402140014

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella pyritään verifioimaan ja toteuttamaan vartioimattomien tasoristeyksien huomiolaitteen turvallisuusluokitus rautateillä vaadittavaan SIL-luokkaan. Laitteelta vaaditaan hallinnalliset dokumentit liittyen laatuun, turvallisuuteen ja komponentteihin. Laitteen systeemisuunnittelu, arkkitehtuurikuvaus ja turva- ja vikatestaus. Elektroniikasta ja ohjelmistoista pitää olla tarkat suunnitteludokumentit. Lopputuloksena laitteen myynti ja markkinointi ulkomaille on mahdollista aloittaa, koska muualla Euroopassa vaatimuksena on SIL-luokitus rautatieympäristössä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 200 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 200 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 350 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 235 792

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nuutisarankatu 12

Postinumero: 33900

Postitoimipaikka: TAMPERE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty, koska kyseessä on tuotteen turvaluokituksen parantaminen ja siihen on haastavaa tehdä analyysiä sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tehty, koska kyseessä on tuotteen turvaluokituksen parantaminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole tehty, koska kyseessä on tuotteen turvaluokituksen parantaminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella pyritään verifioimaan ja toteuttamaan vartioimattomien tasoristeysten huomiolaitteen turvaluokitus rautatieympäristössä vaadittavaan SIL-luokitukseen. Tavoitteena oli hankkeen aikana saada prototyypit valmiiksi ja testattua niitä rautatieympäristössä ja tehdas- sekä satama-alueilla. Luotettavasti toimivien prototyyppien kautta voidaan lähteä hakemaan tavoiteltua SIL-hyväksyntää.