Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71684

Hankkeen nimi: CoastOne, Kansainvälistymisen Kasvuloikka 2016-2017

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.3.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: COASTONE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1641660-9

Jakeluosoite: Tuottajantie 27 A 1

Puhelinnumero: +358 50 5767946

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: SEINÄJOKI

WWW-osoite: http://info@coastone.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Siitama Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: COO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.siitama(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 68552

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nopean kansainvälisen kasvun perustan kehittäminen ja viennin tuplaaminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 76 540

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 986

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 76 540

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 986

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Seinäjoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tuottajantie 27 A 1

Postinumero: 60100

Postitoimipaikka: SEINÄJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin eri tehtävissä suoritumisen vaatimukset perustuvat ainoastaan kokemukseen ja osaamiseen eivätkä ole sukupuoli riippuvaisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
*

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Tuodaan markkinoille ja asiakkaiden käyttöön servoteknologiaan perustuvia tuotteita korvaamaan hyrrauliikalla toimivaa vanhaa teknologiaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-