Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71686

Hankkeen nimi: BIM Corporate / Käyttökokemuksen kehittäminen / 3D- ja virtuaalitodellisuusliitäntä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.3.2016 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GROUP BUILDER OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2498051-7

Jakeluosoite: Pilketie 2

Puhelinnumero: +358445562940

Postinumero: 90630

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.gbuilder.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Majala Harri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri(at)gbuilder.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445562940

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuotekehityksellä tavoitellaan: Tavoitteena saada suurilta rakentajilta saamamme vaatimuksien mukaiset parannukset tehtyä GBuilder-alustaan, kehittää automatisointia rakentajien BIM-mallien hyödyntämisessä ja suoraviivaistaa alustan käyttäjäkokemus. Tavoitteen toteuttaminen mahdollistaa GBuilder-alustan pilotointien käynnistäminen esim. Norjalaisilla rakentajilla (Backe ja Hent) sekä alustan skaalautuvuuden kansainväliseen liiketoimintaan taustateknologian osalta. Lisäksi kehitämme huomattavasti alustan käytettävyyttä ja visualisointiominaisuuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 730

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 43 484

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 730

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 43 484

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pilketie 2

Postinumero: 90630

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Emme nähneet tarpeelliseksi projektin luonteen takia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Emme nähneet tarpeelliseksi projektin luonteen takia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Emme nähneet tarpeelliseksi projektin luonteen takia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projekti mahdollistaa ulkopuolisten BIM tietomallien sisääntuomisen , muokkaamisen ja jatkokäsittelyn (GBCore, GBPrint, GB3D, GBVR). Aidosti skaalautuva alusta on nyt mahdollinen.