Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71688

Hankkeen nimi: Asiantuntijapalveluliiketoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.12.2015 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MERIUS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1845243-5

Jakeluosoite: PL 17

Puhelinnumero: 068224882

Postinumero: 67101

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.merius.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sarja Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.sarja(at)merius.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405535790

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen tavoitteena on kasvu ja kansainvälistyminen ja sen tiimoilta toteutetaan kehittämisprojekteja, joiden läpiviemiseksi palkataan päteviä vetäjiä, joilla on sellaista osaamista mitä yritykseltä vielä puuttuu. Tällaisten henkilöiden palkkaaminen nopeuttaa ja varmistaa yrityksen tavoitteiden saavuttamisen. Yrityksen kehittämishankkeen tavoitteena on sekä liikevaihdon että henkilöstön kaksinkertaistamien viiden vuoden sisällä ja kasvu hankitaan kotimaisilta ja kansainvälisisltä markkinoilta, investoivasta suurteollisuudesta ja näitä ympärivöiden uusien kaupunkien alueelta. Kehityshankkeessa yritys investoi toimialalle tutusta poikkeavaan korkeaan teknologiaan, kehittää palveluprosesseja, kehittää nykyisen henkilöstön valmiuksia ja rekrytoi uutta henkilöstöä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 226 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 224 922

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 226 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 224 922

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Satamatie 330

Postinumero: 67900

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Virallista ei analyysiasiakirjaa ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Haluamme vahvistaa sukupuolijakauman tasa-arvoa organisaatiossamme. Organisaatiomme on tällä hetkellä miespainotteinen. Rekrytoimme mieluusti naisia kun päteviä löytyy.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on pätevän henkilöstö löytäminen ja palvelumme kilpailukyvyn ja kapsasiteetin parantaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Merius Oy:n DIKAS-projektissa on kehitetty yhtiön digitaalisia palveluita, yhtiön strategiaa ja johtamisjärjestelmää luomaan edellytykset yrityksen kasvulle ja kansainvälistymiselle.