Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71692

Hankkeen nimi: PG3D

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.7.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PROCESS GENIUS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2426953-0

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: +358401705801

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.processgenius.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Soikkeli Silja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talous- ja hallin

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: silja.soikkeli(at)processgenius.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401705801

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PG3D-hankkeen tavoitteena on kehittää stereokuvaukseen perustuva laiteratkaisu, jolla pystytään luomaan korkealaatuisia 3D-malleja teollisuus- ja muista samankaltaisista ympäristöistä korkealla automaation tasolla ja kustannustehokkaasti, sekä tuottaa ohjelmistolliset toimintatavat joilla malleja pystytään hyödyntämään pelimoottorin välityksellä virtuaalisten 3D-ympäristöjen luomiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 109 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 485

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 109 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 64 485

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulmalla ei ole merkitystä projektin toiminnalle eikä eri sukupuolten asemalla projektin toiminta-alueella. Projektin toiminnot kohdistuvat eri sukupuoliin samalla tavalla eikä sukupuoli määritä projektin tavoitteiden saavuttamiseksi erilaisia tarpeita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet ja yhtäläinen kohtelu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin toiminnot kohdistuvat samalla tavalla eri sukupuoliin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Paikallisen erityisosaamisen hyödyntäminen hyvin tuoreilta aloilta, joilla osaavat tekijät ovat vielä lukumääräisesti harvassa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-