Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71695

Hankkeen nimi: BioSata – Biotalouden palvelujen kansainvälisten verkostojen kehittäminen Satakunnassa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2388924-4

Jakeluosoite: Tiedepuisto 3

Puhelinnumero: +35826203000

Postinumero: 28600

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.samk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: RENFORS SANNA-MARI JOHANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: lehtori, tutkimusryhmän vetäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna-mari.renfors(at)samk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358-44-7103821

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Satakunnassa biotalouden palvelut eli luonnon aineettomia arvoja hyödyntävä palveluliiketoiminta on kehittynyt viime vuosina nopeasti. Aihealueeseen (kuten luontomatkailu, Green Care-toiminta, maisemapalvelut, metsän ekosysteemipalvelut) liittyviä paikallisia ja maakunnallisia hankkeita on käynnistymässä ja käynnistynyt runsaasti, mutta kansainvälinen TKI -yhteistyö tämän nousevan alan edistämiseksi puuttuu Satakunnasta.

Hankkeen tavoitteena on valmistella kansainvälistä yhteistyötä ja -hanketoimintaa biotalouden palvelujen ympärille Satakuntaan. Hankkeessa kartoitetaan Satakunnassa biotalouden palvelujen saralla toimivien kehittäjätahojen ja yritysten yhteiset, kansainväliset hankeintressit. Näiden pohjalta laaditaan kaksi hankeaihiota liittyen erityisesti sinisen ja vihreän biotalouden palvelujen kehittämiseen. Kyseisten hankeaihioiden rahoittamiseksi tunnistetaan ja valitaan soveltuvat kansainväliset rahoitusohjelmat (kuten Itämeren alueen Interregit, LIFE ja Erasmus +) sekä rakennetaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja - partneriverkosto kyseisiä hankehakuja ja tulevaa hankeyhteistyötä varten.

Hankkeen tuloksena käynnistetään Satakunnan biotalouden palvelujen tarpeisiin vastaava kansainvälinen yhteistyö ja - hanketoiminta maakunnassa. Hanke tuottaa tietoa maakunnan biotalouden palvelujen kansainvälisistä hanke- ja liiketoimintatarpeista, synnyttää uusia kansainvälisiä hankeaihioita sekä SAMKin vetämän, Satakunnan biotalouden palvelujen kansainvälisen partneriverkoston.

Toimenpiteet raportoidaan hankkeen tuloksena syntyvässä selvityksessä, joka sisältää tuotoksena:
1) raportin satakuntalaisten biotalouden palvelujen kehittäjätahojen ja yritysten kansainvälisistä hankeintresseistä (10:n kehittäjätahoja edustavan asiantuntijan ja 6:n alan yritystoiminnan parissa toimivan henkilön haastattelujen tulokset)
2) kaksi hankeaihiota, erityisesti sinisiin ja vihreisiin biotalouden palveluihin liittyen
3) kartoituksen rahoitusohjelmista, joihin kyseiset hankeaihiot sopivat
4) raportin kansainvälisen partneriverkoston kokoamiseen liittyvistä toimenpiteistä: raportti sisältää kansainvälisten partnereiden organisaatiolistan sähköposteineen, tehdyt yksittäiset toimenpiteet jokaisen partnerin kanssa, verkostokokouksen (mukana vähintään kaksi kv-partneria)kutsun ja pöytäkirjan sekä yhteenvedon partnereiden intresseistä
5) raportin toiminnan jatkamisesta

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat biotalouden palveluissa toimivat TKI-organisaatiot ja korkeakoulut. Tässä tapauksessa TKI-organisaatioilla ja korkeakouluilla tarkoitetaan organisaatioita, joiden hanke- tai koulutustoiminta painottaa luonnon aineettomiin arvoihin perustuvaa palveluliiketoimintaa. Organisaatio voi kehittää mm. luontolähtöisiä hyvinvointipalveluja (ns. Green Care-palvelut), virkistys- ja luontomatkailupalveluja (ml. kalastus- ja metsästysmatkailu), maisemapalveluja tai metsien ekosysteemipalveluja.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä hankkeessa ovat biotalouden palveluissa toimivat yritykset. Kohderyhmään sisältyy myös biotalouden palvelutuotannossa välillisesti mukana toimivat kehittäjätahot, jotka edustavat esimerkiksi seuraavia aloja: puutarha-, hevostalous-, eläinavusteinen toiminta, liikunta- ja kuntoutus.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 14 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 20 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Pohjois-Satakunnan, Porin

Kunnat: Merikarvia, Nakkila, Pori, Pomarkku, Kokemäki, Ulvila, Huittinen, Rauma, Säkylä, Harjavalta, Siikainen, Kankaanpää, Eura, Eurajoki, Jämijärvi, Karvia

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Biotalouden palvelujen toimintaympäristöä on tarkasteltu toimialaraporttien ja toimialakohtaisten tilastojen kautta. Tässä on käytetty mm. Minna-tietopalvelua, TEM:n yrittäjyyskatsausta ja Palvelualojen ammattiliiton raportteja. Lisäksi on tarkasteltu Palkansaajien tutkimuslaitoksen (2013) raporttia: Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla. Biotalouden palveluja ei kuitenkaan käsitellä raporteissa yksittäisenä toimialana, vaan tietoja löytyy sirpaleisesti eri toimialoja koskevista selvityksistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Biotalouden tuotteet (kuten metsä- ja kalatalous)ja energiasektori ovat perinteisesti miesvaltaisia toimialoja. Biotalouden palveluissa ja näiden tuottamisessa työskentelee ja toimii yrittäjinä kuitenkin runsaasti naisia esimerkiksi hyvinvointipalveluja tuottavassa Green Care-toiminnassa. Yrittäjänaiset toimivat usein henkilökohtaisia palveluja tuottavilla aloilla sekä terveys- ja sosiaalialalla (naisia 71 % kaikista yrittäjistä) ja yritystoimintaa kuvaa miehiä useammin osa-aikaisuus, sivutoimisuus ja yksinyrittäjyys (www.minna.fi, Yrittäjyyskatsaus/TEM). Naisten yrittäjyys onkin vahvassa kasvussa erityisesti erilaisissa vapaa-ajan virkistyspalveluissa, esimerkkinä kasvualoista voidaan mainita erilaiset elämyspalvelut (Yrittäjyyskatsaus 2012/TEM). Satakunnassa erityisesti maaseutumatkailussa (ml. luontomatkailu) alan yrittäjät ovat valtaosalta perheyrityksiä, joissa naisten rooli kehittäjinä ja toimijoina korostuu (Satakunnan alueellinen maaseudun kehittämisstrategia 2014-2020). Matkailu- ja vapaa-ajan palvelut ovat siten selkeästi naisvaltaisia aloja, joissa naisten osuus on miehiä suurempi(Palkansaajien tutkimuslaitos 2013). Palveluala on siten naisvaltaisia toimialoja, eli yli 70 prosenttia on naisia (PAM 2012).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta valmisteltava hankeyhteistyö tukee merkittävästi naisten työllisyyttä ja naisyrittäjyyttä vahvistaen heidän osaamistaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei relevantti hankkeelle
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei relevantti hankkeelle
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei relevantti hankkeelle
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei relevantti hankkeelle
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti hankkeelle
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei relevantti hankkeelle
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei relevantti hankkeelle
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Kansainvälisten verkostojen kautta paikallisten yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälistymistä voidaan edistää. Yritysten tarpeet otetaan huomioon valmisteltaessa kansaivälistä yhteistyötä ja - verkostoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Haettavassa hankkeessa selvitetään maakunnallisia biotalouden palvelujen kehittämistarpeita. Näitä tarpeita lähdetään työstämään eteenpäin kansainvälisiksi kehittämishankkeiksi ja kehitystä palveleviksi verkostoiksi. Selvitys tuottaa myös uusia ideoita biotalouden palvelujen kehittämiseksi Satakunnanssa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei relevantti hankkeelle
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Biotalouden palvelut edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Hankkeessa kartoitetaan näin ollen myös tarpeita luonnon hyvinvointipalvelujen liiketoimintapotentiaalin kehittämiseksi. Ideoita voidaan soveltaa myös maakunnassa käynnissä olevaan muuhun aihealueen kehittämistyöhön.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei relevantti hankkeelle
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei relevantti hankkeelle
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei relevantti hankkeelle
Ympäristöosaaminen 4 5
Hankehakijan ympäristöosaaminen kasvaa oppimalla aiheesta lisää kansainvälisiltä kumppaneilta ja verkostoilta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

BioSata-hankkeen tavoitteena oli valmistella kansainvälistä yhteistyötä ja -hanketoimintaa biotalouden palvelujen ympärille Satakuntaan. Hankkeessa kartoitettiin Satakunnassa biotalouden palvelujen saralla toimivien kehittäjätahojen ja yritysten yhteiset, kansainväliset hankeintressit. Tämä toteutettiin haastattelemalla 12 kehittäjätahoja edustavaa henkilöä ja seitsemää yrittäjää. Esille tulleiden tarpeiden pohjalta laadittiin hankeaihioita sinisen ja vihreän biotalouden palvelujen kehittämisen ympärille Satakunnassa. Ensimmäisen hankeaihion, NatureBizzin, tarkoituksena on lisätä luontoyrittäjien liiketoimintaosaamista (koulutushanke). NatureBizz jätettiin Central Baltic-hakuun 28.2.2017, ja hanke hyväksyttiin toiseen hakuvaiheeseen. Tämä oli hankkeen suurin, yksittäinen onnistuminen. Toinen hankeaihio, GREENTRE, on vihreän yrittäjyyden tietoyhteenliittymähanke, jonka valmistelu jatkuu hankkeen jälkeen mahdollisesti Erasmus+ hakuun. Kolmantena hankeaihiona luotiin merellisen matkailun koulutushanke, jota lähdetään myös valmistelemaan myöhemmin esimerkiksi Erasmus+ hankkeena (strateginen kumppanuus-hanke). Neljäntenä aihiona luotiin Interreg Baltic Sea-rahastosta haettavan hankkeen aihio, jossa perustetaan Itämerelle merellisen matkailun akatemia toteuttamaan sinisen kasvun implementaatiostrategiaa. Näiden lisäksi osallistuttiin ActiveTrails-nimiseen luontomatkailun kehittämishankehakemuksen valmisteluun partnerina. ActiveTrails jätettiin 28.2.2017 Central Baltic-hakuun, mutta ei päässyt toiseen hakuvaiheeseen. Hankkeen aikana luotiin siten uusia kontakteja ja kumppanuuksia erityisesti muihin eurooppalaisiin korkeakouluihin, jotka koulutuksen lisäksi toimivat aktiviisesti TKI-toiminnassa. Lisäksi hankkeen tulosten perusteella haettiin ja käynnistettiin maakunnallinen hanke, BlueSata-Satakunnan vesistöistä palveluliiketoimintaa (1.9.2017-31.12.2018), jota rahoittaa maaseuturahasto (Satakunnan ELY). Toinen maakunnallinen, marraskuussa 2017 käynnistävä hanke: Merellisen matkailun koulutuskokeilu (AIKO) lähti myös liikkeelle BioSata-hankkeen tarveselvityksestä.

Kyseisten hankeaihioiden rahoittamiseksi tunnistettiin ja valittiin soveltuvat kansainväliset rahoitusohjelmat. Hankehakuja varten rakennettiin kansainvälisiä kumppanuuksia ja - partneriverkosto sekä kyseisiä hankehakuja että tulevaa hankeyhteistyötä varten. BioSata-hankkeen tuloksena luotiin siten Itämeren alueen korkeakouluista verkosto, joka on keskittynyt luontoresurssien hyödyntämiseen palveluliiketoiminnassa sekä siihen liittyvän yrittäjyyden edistämiseen. Lisäksi Erasmus+ hankehakujen toteuttamiseksi aloitettiin koko Euroopan laajuisen partneriverkoston (hankekonsortion) kokoaminen eurooppalaisista korkeakouluista ja niiden yritysyhteistyöverkostoista.