Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71696

Hankkeen nimi: Uuden tuotteen kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.2.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WINKATEC OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1060595-1

Jakeluosoite: Vitikanpääntie 62

Puhelinnumero: +358 400716191

Postinumero: 96900

Postitoimipaikka: SAARENKYLÄ

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Särkelä Teuvo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: winkatec(at)windowslive.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400716191

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena kehittää hevosten valmennukseen käytettäviä metallirakenteisia laitteita. Hanketoimenpiteinä laitesuunnittelu, valmistusmenetelmien jalostaminen, valmistuksen aloittaminen. Laitteille tullaan hankkimaan CE-hyväksyntä. Tavoitteena kasvattaa yhtiön omien tuotteiden myynnin osuutta sekä kokonaisliikevaihtoa ja vakituisen henkilöstön määrää. Lisäksi tavoitteena aloittaa laitteiden vienti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 870

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 870

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sipolantie 7

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen pieni koko
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen pieni koko
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen pieni koko

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Kehittävä laite vähentää hevosten valmennukseen liittyvää eläinkuljetustarvetta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Kehittävä laite vähentää hevosten valmennukseen liittyvää eläinkuljetustarvetta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Oman tuotannon lisääminen ja työpaikkojen turvaaminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Tuotteen aineettomat oikeudet yhtiön omaan hallintaan
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Kehittävä laite vähentää hevosten valmennukseen liittyvää eläinkuljetustarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 10
Kehittävä laite vähentää hevosten valmennukseen liittyvää eläinkuljetustarvetta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-