Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71697

Hankkeen nimi: Materiaalikierron yhteistyömalli

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0600598-8

Jakeluosoite: Sammonkatu 12

Puhelinnumero: +358 15 361 600

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mikseimikkeli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KAUPPINEN JUHA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.kauppinen(at)mikseimikkeli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440361616

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kotitalouksien, yritysten ja muiden organisaatioiden tuottamaa kierrätyskelpoista materiaalia sekä tuotteita päätyy toimivasta lajittelusta huolimatta edelleen runsaasti sekajätteeseen. Jätekeskuksiin tuodaan kierrätyskelpoisia tuotteita ja toisaalta lajitellussa jätteessäkin on mukana kierrätyskelpoista materiaalia. Yrityksistä kierrätyskelpoista materiaalia päätyy jätteeksi, käsiteltäväksi ja jalostettavaksi alueen ulkopuolelle.

Tässä hankkeessa luodaan uusi kierrätystä tehostava toimintamalli, joka huomioi materiaaliarvoketjun eri toimijat kierrätyskelpoisen materiaalin tuottajat, kerääjät, käsittelijät, jalostajat ja käyttäjät. Hanke kuuluu EcoSairila-kehittämiskokonaisuuteen, jossa erilaisten jäte- ja kierrätysmateriaalien käsittelyä ja jalostusta pyritään keskittämään jätekeskuksen yhteyteen syntyvälle uudelle teollisuusalueelle.

Hankkeen päätavoitteena on saada aikaan toimintamalli, jossa yritykset/asukkaat, jäteyhtiö, kuljetusyritykset, sekä kierrätysliiketoimintaa harjoittava paikallinen yhdistys muodostavat yhteistyössä toimivan kierrätysekosysteemin. Toimintamalli on käytännönläheinen, monistettava ja tulokset helposti todennettavissa.
Uuden toimintamallin myötä tavoitteena on materiaalikierron tehostuminen ja kierrätyksen sujuvuus alueen asukkaille. Toimintamallin tavoitteena on myös vähentää hiilidioksidipäästöjä lisääntyvän kierrätyksen ja tehostetun logistiikan myötä. Hankkeella tavoitellaan myös aluetalouden vaikutuksia. Nykyisin muualle maahan päätyvää kierrätys- ja hyödyntämiskelpoista materiaalia jää jatkossa entistä enemmän jalostettavaksi paikkakunnalle.

Toimenpiteet muododstuvat neljästä työpaketista:
- kierrätyshalukkuutta ja esteitä selvittävä asiakaskysely kuluttajille ja yrityksille
- kierrätyksen toimintamallin suunnittelu yhteistyössä koko arvoketjun eri toimijoiden kanssa sekä kansallisen teollisten symbioosien FISS-mallin pilotointi
- tilatarpeiden arviointi ja logistiikan tehostamismalli
- lainsäädännön rajoitteiden kartoitus

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kaupungin asukkaat ja kierrätysarvoketjussa toimivat yritykset: jäte-/hukkamateriaalia tuottavat-, kuljetus-, sekä kierrätysmateriaalien käytöstä kiinnostuneet yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

-

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 196

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 717

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 65 009

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 53 804

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Pertunmaa, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Hirvensalmi, Kangasniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kehittämiskohde ei ole sukupuoli-riippuvainen, ja toimijoiden sukupuolijakaumaan ei voi vaikuttaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kehittämiskohde ei ole sukupuoli-riippuvainen, ja toimijoiden sukupuolijakaumaan ei voi vaikuttaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kehittämiskohde ei ole sukupuoli-riippuvainen, ja toimijoiden sukupuolijakaumaan ei voi vaikuttaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa luotiin uusi kierrätystä tehostava toimintamalli yhdessä alueen jätekeskuksen ja kierrätyskeskuksen kanssa. Toimintamalli käsittää vastaanoton, johon asukkaat ja pienet yritykset voivat tuoda kaikki turhat tavarat ja materiaalit. Vastaanotossa tavarat ja materiaalit lajitellaan uudelleenkäyttöön kelpaaviin ja materiaalikierrätykseen päätyviin.

Toimintamallin luontia varten toteutettiin kyselyt asukkaiden ja yritysten kokemuksista kierrättämisestä ja sen esteistä. Tuloksia käytettiin toimintamallin apuna toimintamallin luonnissa. Toimintamallin tilantarpeet ja nykyisten toimitilojen käytettävyys arvioitiin. Myös toimintamallia koskevan lainsäädännön rajoitteita ja esteitä selvitettiin.

Hankkeessa tuotiin Motivan koordinoima Teolliset symbioosit Suomessa -toimintamalli Etelä-Savoon ja sen mukainen FISS-työpaja järjestettiin yrityksille. Yritykset löysivät työpajassa käyttäjiä hukkamateriaaleilleen.