Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71698

Hankkeen nimi: Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2016 ja päättyy 31.10.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metsähallitus

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0116726-7

Jakeluosoite: Kauppatie 19-21

Puhelinnumero: +358400296113

Postinumero: 93400

Postitoimipaikka: TAIVALKOSKI

WWW-osoite: http://www.metsa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sarajärvi Kari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Eräsuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.sarajarvi(at)hotmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400296113

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntien kalastuksellista vetovoimaa rakentamalla vetovoimaisia ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä kestävän kalastuksen mallikohteita. Hankkeessa rakennetaan mallikohteisiin pohjautuva ison kalan konsepti, jonka ympärille mallinnetaan laadukas kansainvälisen tason markkinointi ja asiakasviestintäaineisto. Mallikohteille kehitetään yhdessä kohdealueen luontomatkailusektorin kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti houkuttelevia kalastusmatkailutuotteita.
Hankkeessa rakennetaan uusi toimintatapa kalavarojen hallintaan ja kestävään hyödyntämiseen, jonka lähtökohtana on tiivis yhteistyö Metsähallituksen, osakaskuntien, kalastusalueen ja tutkimuslaitoksen kesken. Yhteistoimintamalli mahdollistaa vesien tavoitteellisen kehittämisen esimerkiksi kalastusmatkailun näkökulmasta. Kohteiden kalastus järjestetään kestävästi tavoitteena maksimoida niin kohteiden taloudellinen tuotto, kalastusasiakkaiden tyytyväisyys ja paikallisten hyvinvointi.
Hankkeen mallikohteilla demonstroidaan kustannustehokkaita menetelmiä kytkeä käytännön tutkimus osaksi kestävää kalastuksen mitoitusta ja suunnittelua. Yhdessä alueiden luonto- ja kalastusmatkailuyrittäjien kanssa suunnitellaan ja testataan mallikohteisiin pohjautuvia kansainvälisesti kilpailukykyisiä kalastusmatkailutuotteita. Hankkeen aikainen matkailu- ja sidosryhmäyhteistyö sekä tietoon perustuva kalastuksen suunnittelu juurrutetaan osaksi kohteiden perustoimintaa.
Hankkeen tuloksena kalavesien hoitoon ja käyttöön on esittää Suomessa uudenlainen, kansainvälisestikin vertailukelpoinen toimintamalli, jota voidaan hyödyntää uuden kalastuslain kalatalousalueiden suunnittelun työkaluna. Pohjois-Suomen sisävesillä on arvoltaan ja houkuttelevuudeltaan kansainvälisesti vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä kalastusmatkailukohteita ja tuotteita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisiin kohderyhmiin kuuluvat kohdealueiden vesialueiden omistajat ja luonto- ja kalastusmatkailuyritykset.
Vesialueiden omistajille rakennetaan mallikohteita, jotka vastaavat uuden kalastuslain tavoitteita, jonka tarkoituksena on järjestää kalavarojen kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan mm. kalakantojen luontainen elinkierto. Luontaiseen elinkieroon pääsemiseksi tarvitaan kalastuskultuurissa muutoksia.
Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä luonto- ja kalastusmatkailuyritysten kanssa tuotteita, joita yritykset voivat hyödyntää omassa liiketoiminnassaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Asiakaskohderyhmiä ovat kansainväliset ja kotimaiset kalastusmatkailijat, paikalliset vapaa-ajankalastajat sekä loma-asukkaat.
Välillisesti hanke hyödyttää kaupan ja palvelualan elinkeinotoimintaa hankealueella. Metsähallituksen vuonna 2014 tekemän Metsähallituksen kalastus- ja metsästysasiakkaiden aluetaloudellisia vaikutuksia selvittäneen tutkimuksen mukaan jokainen matkaileva virkistyskalastusasiakas kulutti noin 355 euroa kohdemaakunnan palveluihin (mm. polttoaineeseen, vähittäiskauppaan ja majoitukseen). Lisäksi toimenpiteet lisäävät paikallisten asukkaiden viihtyvyyttä kasvaneiden virkistysmahdollisuuksien myötä ja kasvattavat alueen luonnon monimuotoisuutta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 310 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 193 400

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 387 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 241 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Kehys-Kainuun, Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Pello, Posio, Suomussalmi, Enontekiö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kalavesien käyttö on kaikille kansalaisille tasa-arvoisesti mahdollista ja hanke osaltaan pyrkii vähentämään virkistys- ja matkailukalastukseen liittyviä esteitä. Kalastusmatkailun moderni tuotteistaminen vahvistaa naisten osallisuutta kalastusmatkailun palvelutarjoajissa ja loppukäyttäjissä. Näistä periaatteista johtuen hanke edistää luontaisesti toiminta-alueensa tasa-arvoistumista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Aktiivivapakalastus on kasvattanut suosiotaan ja eri vapakalastuslajeista (perhokalastus, heittokalastus jne.) on tullut trendikäs ja myös naisia houkutteleva harrastus. Naisten suhteellinen osuus ja erityisesti nuorten naisten määrä on viime vuosina kasvanut aktiivivapakalastustan harrastavien keskuudessa. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa suurta suosiota saavuttaneet perhokalastajanaiset (mm. Katri Wader, ja Pieta Piiroinen), ovat viitoittaneet tietä muille naisharrastajille. Tässä hankkeessa kehitetään kohteita aktiivivapakalastajia varten ja kehittämistyössä huomioidaan myös kasvavan naisharrastajajoukon tarpeet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteina on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja aluetalouden kehittymistä sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Tarkemmalla kalastuksen suunnittelulla ja mitoituksella varmistetaan kalavarojen kestävä hyödyntäminen nykyistä tuottavammin. Erityisesti huomioidaan uhanalaisiin vaelluskaloihin kohdistuvan kalastuksen mitoittaminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 9 9
Hankkeen tavoitteena on parantaa uhanalaisten meri- ja järvitaimenkantojen elinvoimaisuutta ja luonnon kierron edellytyksiä suunnittelemalla kalastusta nykyistä kestävämmin. Kahdella hankkeen mallikohteella (Koutusjoki ja Livojoki) esiintyy äärimmäisen uhanalaista raakkua, jonka elinkelpoisuus paranee järvitaimenkantojen vahvistuessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Hankkeen myötävaikutuksella syntyvät tasapainoiset kalakannat säätelevät osaltaan vesien ravinnetasapainoa ja rehevöitymistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 9 0
Suurin osa hankkeen mallikohteista sijaitsee Natura 2000 ohjelman alueilla. Hankkeessa turvataan Natura-alueiden vesiluonnon säilyminen edustavana (kalaston monimuotoisuus, raakku). Hankkeen viestinnässä kohteita nostetaan esille vetovoimaisina ja arvokkaina luontokohteina.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Hankkeella on huomattava myönteinen vaikutus paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia kalavaroihin pohjautuvia tuotteita paikallisen matkailuelinkeinon tarpeisiin ja tavoittaa uusia asiakasryhmiä, jotka luovat kysyntää palveluille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Tässä hankkeessa kehitetään kalastusmatkailupalveluita, jossa aineettomat luontoelämykset ovat merkittävä osa tuotekokonaisuutta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Kasvanut kalastusmatkailun kysyntä luo työpaikkoja syrjäseuduille ja edistää alueiden hyvinvointia. Monipuoliset kalastusmahdollisuudet kasvattavat vapaa-ajankalastajien ja paikallisyhteisöjen harrastusmahdollisuuksia ja viihtyvyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke edistää luontaisesti toiminta-alueensa tasa-arvoistumista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 5
Hanke edistää haja-asutusalueiden pysymistä asuttuina ja niiden palveluiden säilymistä tuomalla uusia käyttäjäryhmiä syrjäseuduille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 7
Hankkeessa viestitään kalavarojen käyttöön liittyvistä hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista muille vesien omistajille ja levitetään tietoutta laajemmin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-