Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71700

Hankkeen nimi: Täyspitkän lastauslaitteen valmistus, testaus + uusi patentti ja tuotemerkintä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.1.2016 ja päättyy 31.10.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SIMEC SYSTEMS KYSIMO AITTO-OJA

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2540549-3

Jakeluosoite: Niemeläntie 150

Puhelinnumero: +358 442894144

Postinumero: 41520

Postitoimipaikka: HANKASALMI

WWW-osoite: www.simec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aitto-oja Simo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: simo.aitto-oja(at)simec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 442894144

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on valmistaa ja testata täyspitkät haalauspalkit trukkiversiona. Testiajossa seurataan palkkien käyttäytymistä suurilla pistemäisillä kuormilla. Testin tuloksena voidaan asiakkaalle vakuuttaa palkkien toimivuus käytännössä. Hankkeen toisena tarkoituksena on lisäominaisuuden kehittäminen hydrauliikalla toimivaan lastauslaituriin ja sen patentointi. Lisäksi tuotemerkintä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 367

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 132

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 367

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 12 132

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Hankasalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Niemeläntie 150

Postinumero: 41520

Postitoimipaikka: HANKASALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tehtaaseen palkatataan osaamisen perusteella, Markkinointi ja taloushallinto on yleensä naisvaltasta. Miesvaltasta metalli- ja kokoonpanotyö.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Tehtaaseen palkatataan osaamisen perusteella, Markkinointi ja taloushallinto on yleensä naisvaltasta. Miesvaltasta metalli- ja kokoonpanotyö.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tehtaaseen palkatataan osaamisen perusteella, Markkinointi ja taloushallinto on yleensä naisvaltasta. Miesvaltasta metalli- ja kokoonpanotyö.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-