Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71707

Hankkeen nimi: Yrityksen kehittämishanke kotimaisen kilpailukyvyn parantamiseksi ja kausivaihtelujen tasaamiseksi sekä vientiedellytysten luomiseksi Ruotsiin ja Norjaan

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.2.2016 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WILD LAPLAND PRODUCTS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0193294-2

Jakeluosoite: Korkeantie 26

Puhelinnumero: +358400696177

Postinumero: 95420

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: www.wild.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Muhonen Harri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.muhonen(at)wild.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400696177

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena luoda uusia kylmäpukeutumisen tuotteita nykyiseen valikoimaan sekä luoda kokonaan uudenlainen kylmäpukeutumisen konsepti. Lisäksi tavoitteena luoda uusia tuotteita jotka ovat vastapaino kylmäpukeutumiselle ja tasaa kausivaihtelua joka kylmäpukeutumiseen liittyy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 17 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 242

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 17 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 242

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Korkeantie 26

Postinumero: 95420

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei järkevä arvioida tämän kokoisessa yrityksessä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei järkevä arvioida tämän kokoisessa yrityksessä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei järkevä arvioida tämän kokoisessa yrityksessä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 4
Tilaustuotanto sopimuksenmukaan
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Matkailuyritysten kesken
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 7 6
Matkailu, luonnossa liikkuminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Kylmäpukeutuminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 7 6
Lappi motiivit
Ympäristöosaaminen 7 5
Luonnossa liikkuminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella pystytty tuottamaan kehittynyt uudenlainen Lappilainen safari varuste vaihtoehto markkinoille. Yhtiön tuotteet ja merkki saanut hyvän jalansijen kohderyhmässä.