Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71708

Hankkeen nimi: Movesole Smart

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.3.2016 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MOVESOLE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2641150-2

Jakeluosoite: Aapistie 1

Puhelinnumero: +358 400 688263

Postinumero: 90220

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.movesole.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kaikkonen Eero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eero.kaikkonen(at)movesole.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 688263

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Movesole Smart hankkeen tavoitteena on toisaalta kehittää Movesolen laatujärjestelmä sille tasolle, että Movesole voi hakea Movesolen ensimmäiselle tuotesukupolvelle (Movesole StepLab) lääkelaitehyväksyntää. Toinen tavoite tässä projektissa on kartoittaa paremmin Movesolen StepLab tuotteen patentoitavat kohteet ja käynnistää patentointiprosessi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 29 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 288

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 29 760

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 288

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: torikatu 23

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
: hankkeen sukupuolinäkökulmaa on arvioitu hankkeen valmistelijoiden toimesta. Terveysteknologian alueella miesten osuus on merkittävä, mutta näillä MoveSolen ratkaisuilla pyritään erityisesti diabetes ¿hoidon alueella toimivia naispuolisia työntekijöitä aktivoimaan innovatiivisiin uusien tuotteiden
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
): Kokonaisprosessin kehittymisessä huomioidaan myös sukupuolikäsitys. Erityisesti MoveSolen tuotteiden käytössä sekä jatkokehittämisessä huomioidaan sukupuolten tasa-arvoisuus esim. valitsemalla validointiryhmiin tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Lisäksi uusien tuoteaihioiden arviointiryhmien
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää alueen innovaatiokykyä sukupuoleen katsomatta. Sekä laatu- että IPR ¿hankkeiden nostamat uudet innovaatiot pystyvät nousemaan esille yhtäläisesti naistyöntekijöiden kuin miesten yhtäläisestä oman työn ja perusprosessien kehittämisen mahdollisuudesta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Luonnonvaroja säästävät materiaalitekniikka (painettava älykkyys) sekä kuntoutettavien potilaiden liikkumisen vähentämisen tarve etämittaroinnin avulla vähentää tarvetta yksittäiselle henkilön liikkuvuudelle, mikä edesauttaa energian säästämistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
ei suoranaista yhteyttä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei suoranaista yhteyttä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei suoranaista yhteyttä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei liity natura ohjelmaan
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
: valmistustekniikan osalta arvioinnista käytetään kestävän kehityksen kriteeristöjä. Samalla pyritään mahdollisimman pieneem komponenttien määrään, joka vähentää myös syntyvän elektroniikan jätemäärää (erityisesti integroidut älykkään painamisen ratkaisut)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei suoranaista yhteyttä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Painetun älyn avulla toteutettujen tuotteiden kustannustehokas valmistaminen on mahdollista myös suomessa. Täten Movesolen tuotteiden tapaiset uudet tuotteet mahdollistavat myös tuotannollisen toiminnan laajentumista Oulun seudulla/Suomessa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 2
sekä medikaalituotteen hyväksymisen järjestelyt että IPR ¿hanke nostavat aineettoman omaisuuden arvoa yrityksessä sekä mahdollistavat tuotteiden jatkokehitysprosessin
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Hankkeiden kokonaisvaikutus toisaalta antaa loppukäyttäjäasiakkaille mahdollisuuden turvallisen liikkumisen (yhdenvertaisuus liikkumarajoitteisessa tilanteessa) ja toisaalta vähentää tarvetta esim. ylimääräisiin kuntoutusseurantakäynteihin
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Tuotteen luonne on selkeästi hyvinvointituote, mikä lisää sekä loppukäyttäjien yleistä hyvinvointia, että toisaalta hoitohenkilökunnan tehokkaalle askelluksen seurannalle, mikä motivoi asiantuntijoiden myös oman työn kehityspanostusta
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Tasa-arvoa edistetään liikkumisen tasavertaisella mahdollisuudella, niiden loppukäyttäjäpotilaiden kohdalla, jotka muuten saattavat joutua kotiympäristönsä vangiksi (vrt. liikkumisen pelko jalan monitorimenetelmien puutteiden takia)
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 2
Hankkeen pyrkivät varsin objektiivisiin sovellusideoiden arviointeihin, mikä näkyy myös erityisesti arviointiryhmien kokoamisessa. Henkilöiden eri taustat sekä hoitohenkilökunnan ideoiden käsittely varmennetaan yhdenmukaisilla menetelmillä, jolloin esittäjien taustojen erottelu sovellusalueilla ei
Kulttuuriympäristö 2 2
: IPR ¿alueella uusien ideoiden ylösnousu saattaa nostaa esille kokonaan uudenlaisia tapoja lähestyä kuntouttavien alaraajapotilaiden kuntoutusprosessia, jolla saattaa olla merkittävä vaikutus toimintaympäristöjen luonteeseen.
Ympäristöosaaminen 2 3
sekä IPR että Laatuhankkeissa kiinnitetään huomiota ympäristöosaamisen kautta tapahtuvaan jätteiden määrän muodostumiseen (elektroniikka) sekä arvioidaan eri ideoiden vaikutuksia kestävän kehityksen kriteerein.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-