Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71712

Hankkeen nimi: Apollo Kaihdin ja Markiisi Oy:n kotimaan ja kansainväisen kasvun sekä tuotannon kehittämishanke.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.12.2015 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: APOLLO KAIHDIN JA MARKIISI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1907333-0

Jakeluosoite: Yrittäjänkuja 5-7

Puhelinnumero: 0400492022

Postinumero: 74130

Postitoimipaikka: IISALMI

WWW-osoite: apollokaihdin.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MInna Paulin

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.paulin(at)apollokaihdin.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400 492 022

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Apollo Kaihdin Oy hakee merkittävää kasvua kotimaastaan laajentamalla toimintaansa Helsinkiin. Yritys aikoo myös Helsingistä käsin kartoittaa ja vauhdittaa tällä hetkellä pienimuotoisia vientitoimintojaan Viroon ja Venäjälle. Yritys palkkaa uuden henkilön vastaamaan toiminnan kasvattamiseta ja vientiponnisteluista. Tuotannon tehostamiseksi yritys tekee myös merkittäviä investointeja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 77 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 45 877

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 77 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 877

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yrittäjänkuja 5

Postinumero: 74130

Postitoimipaikka: IISALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa otetaan huomioon muolempien sukupuolten yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke ei syrji kumpaakaan sukupuolta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 0
Energiatehokkuutta saadaan aikaan valmistamalla optimaalinen aurinkosuojaus.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hankkeella on työllistävää vaikutusta niin Iisalmessa kuin pk-seudullakin. Hankkeen tuloksena myös toimialan kansainvälinen liiketoiminta lisääntyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Hankkeen aikana kehitetään uusi tilausohjelma, joka räätälöidään yrityksen tarpeisiin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-