Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71714

Hankkeen nimi: SCAROIL Simulators

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2016 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1958694-5

Jakeluosoite: Kymenlaaksonkatu 29

Puhelinnumero: +358 10 395 9000

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.ekami.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Simo Knutas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kouluttaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: simo.knutas(at)ekami.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400559191

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SCAROIL Simulators on investointihanke, joka liittyy ESR-hankkeeseen SCAROIL Simulator Training for Cargo Handling and Oil Recovery (Hakemusnumero 102076). ESR-hankkeessa luodaan lastinkäsittelyn ja öljyntorjunnan koulutuskonseptit, jotka edellyttävät toteutuakseen uusien simulaattorilaitteiden kehittämistä ja hankintaa. Tässä hankkeessa kilpailutetaan simulaattoritoimittajat sekä valitaan kokonaistaloudellisin sekä tarkoitusta parhaiten vastaavat simulaattorilaitteistot tarvittavine lisävarusteineen ja ohjelmineen. Hankittavat simulaattorit mahdollistavat aivan uudenlaisten koulutus- ja oppimisympäristöjen luomisen, sekä kansallisella että kansainvälisellä mittapuulla arvioituna. Simulaattorit voidaan rakentaa liikuteltaviksi, jolloin koulutusta voidaan siirtää joko osittain tai kokonaan asiakkaan luokse. Tämä mahdollistaa laajat koulutusvientimarkkinat ympäri maailman. Autenttiset simulaattorit mahdollistavat myös tutkimustoiminnan laajentamisen menetelmä- ja tuotekehitykseen yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa. Simulaatiomalleihin on mahdollista liittää anturitekniikkaa, jonka avulla yritykset voivat kehittää materiaalien käsittelyprosesseissa käytettävää tekniikkaa ja työkoneita materiaalitehokkuutta ja kiertotaloutta tukevalla tavalla. Anturien avulla nosturisimulaattorin kauhassa olevan materiaalin koostumus voidaan analysoida. Öljykeräinsimulaattorin reaaliaikainen analyysi kerättävästä öljy-vesi-seossuhteesta auttaa operoijaa optimoimaan työtapaansa jäteöljyn uudelleenkäytön maksimoimiseksi.
Lisäämällä edelleen Kymenlaakson alueen merenkulun, satama- ja logistiikka-alan sekä ympäristöriskienhallinnan erikoisosaamista tavoitellaan vahvempaa asemaa sekä koulutus- että tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristönä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiseen kohderyhmänä ovat Ekamin ja Xamkin tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.
Simulaattorilaitteistot tulevat Ekamin ja Kyamkin opetus- ja tutkimuskäyttöön.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat ne yritykset, viranomaiset- ja koulutusorganisaatiot, jotka hyötyvät ESR-hankkeessa (102076) tarjottavasta koulutuksesta, eli:

Satamaoperaattorit, varustamot, satamien/teollisuuden nosturinkuljettaja yritykset ja niiden henkilöstö, työntekijät sekä alan työttömät ja työttömyysuhanalaiset henkilöt.

Öljyntorjuntaviranomaiset, pelastuslaitokset, ympäristöviranomaiset, öljyntorjuntaan linkittyvät yritykset ja vapaaehtoisjärjestöt ja niiden henkilöstö. Näitä ovat pelastuslaitosten lisäksi esimerkiksi ympäristöministeriö ja sisäministeriö, Suomen ympäristökeskus, Merenkulun turvallisuusviranomaiset Liikennevirasto, Trafi, Finnpilot pilotage luotsausliikelaitos, Rajavartiolaitos, puolustusvoimat, Pelastusopisto, Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK ja Suomen WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot.

Rannikon asukkaat, joille taataan puhdas ja turvallinen ympäristö ja sujuva logistiikka.

Jatkossa myös simulaatiokeskusta tutkimus- ja tuotekehityksessään hyödyntävät yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 462 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 460 602

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 661 784

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 659 610

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Kouvola, Kotka, Iitti, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lehmustie 4

Postinumero: 48130

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen analyysi on yhteinen ESR-rinnakkaishankkeen 102076 kanssa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvonäkökulma on huomioitu hankkeen suunnittelussa. Hankkeen kohderyhmään ja pilottikoulutuksiin pyritään ottamaan mukaan tasapuolisesti sekä miehiä että naisia, jolloin molempien sukupuolten näkemykset tulevat huomioiduksi koulutusten tavoitteissa. ESR-Hankkeen alkuvaiheessa toteutettavan C&Q-kyselyn avulla tehdään tarkempi arvio nykytilasta satama- ja logistiikka-alan sekä öljyntorjunta-alan henkilöstön sukupuolijakaumasta. Kyselyn tulosten perusteella pohditaan koulutusalojen houkuttelevuutta vähemmistön näkökulmasta. Koulutusten markkinoinnilla pyritään saavuttamaan opiskelijoiden tasainen sukupuolijakauma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää tasa-arvoa välillisesti. Nais- ja miesopiskelijat hakeutuvat edelleen epätasaisesti eri aloille, ja voidaan olettaa että Tekniikan ja liikenteen ala on miesvaltainen. Mielikuvat eri alojen sopivuudesta naisille ja miehille vaikuttavat jo opiskelupaikkaa valittaessa. Pyrimme osaltamme vaikuttamaan työmarkkinoiden sukupuolten mukaisen jakautumisen vähentämiseen mm. huolehtimalla koulutusohjelmien houkuttelevuudesta ja laadukkuudesta (luomalla innostava oppimis- ja toimintaympäristö) sekä kannustamme miehiä ja naisia hakeutumaan tasapuolisesti eri koulutusaloille. Nykyaikaisin työvälinein ja - menetelmin toimiminen lisää koulutuksen kiinnostavuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 5
Simulaattorien käyttö kuluttaa energiaa vain murto-osan oikean nosturin tai öljykeräimen energiatarpeesta. Anturitekniikan kehittäminen lisää materiaalitehokkuutta ja resurssiviisautta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Energiankulutus ja päästöt pienenevät. Simulaattorissa optimiliikeratojen oppiminen auttaa vähentämään turhia ajoliikkeitä. Näin voi vähentää energian käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 9
Energian kulutus ja päästöt vähenevät. Monimuotoisuuden turvaaminen ympäristövahingon nopealla torjunnalla sekä kohteeseen ja sen lajistoon soveltuvalla keräysmenetelmällä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Koulutus edesauttaa ympäristövahinkojen nopeaa hallintaa, jolloin öljypäästön vaikutusaika, liukeneminen vesifaasiin, imeytyminen maaperään ja haitallisten yhdisteiden haihtuminen minimoidaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 7 10
Vesialueelle kuuluvien luonnonsuojelualueiden ja lintuvesien huomioiminen ympäristövahinkojen koulutuksessa sekä sataman lähialueen meluhaitoissa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 10
Simulaattorit mahdolllistavat tuotekehtystyön, jossa ei tarvitse rakentaa erillisiä prototyyppejä. Keräyssuhdetta mallintavalla simulaattorilla varmistetaan öljyjätteen oikeat keräysmenetelmät ja öljyjätteen lajittelu, jolla vähennetään syntyvän jätteen määrää ja jätteen loppukäsittelyn kuormitusta. Simulaattorilla tehtävä jäteominaisuuksien simulointi ja TKI.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 7
Energian kulutus ja päästöt vähenevät. Öljyjätteen hyötykäyttö. Öljyn ominaisuuksien ymmärtäminen erityisesti bio- ja uusiutuvien polttoaineiden osalta lisää ko.aineiden ympäristö-turvallisuutta ja käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
Innovaatio- ja oppimisympäristön kautta alueen elinvoimaisuuden edistäminen ja erikoisosaamisen säilyminen alueella. Simulaattorikoulutus hyödyntää alueen satamatoimijoita ja öljyntojuntaviranomaisia. Tuotekehitysmahdollisuudet lisää alueen kiinnostavuutta nosturi- ja öljyntorjuntalaitevalmistajien silmissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Ympäristöosaaminen. Uusia koulutusviennin mahdollisuuksia ja palveluiden myyntiä. Edesauttaa myös uuden tiedon ja osaamisen jalkautumista Suomeen.
Liikkuminen ja logistiikka 6 10
Merenkulun ja satamatoimintojen kilpailukyvyn edistäminen osaavalla työvoimalla. Meriliikenteen riskien minimointi. Lastinkäsittelyn tehostuminen. Aidossa työympäristössä toteutettu harjoittelu hidastaa lastinkäsittelyä, ja sen aikana sattuneet vahingot tulevat kalliiksi. Simulaattorissa tätä riskiä ei ole.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Satamaympäristön melun lisääntymisen ehkäisy. Simulaattorikoulutus mahdollistaa vaarojen ja virheellisten toimintatapojen mallintamisen täysin turvallisesti. Öljyntorjuntakoulutuksen kautta turvallisuutta ja toimintaohjeita toksisen, karsinogeenisen ja mahdollisesti syttyvän ja räjähdysvaarallisen vahinkoöljyn torjuntaan ja käsittelyyn sekä päästöstä aiheutuvien terveydelle haitallisten yhdisteiden haihtumisen hallintaan.
Tasa-arvon edistäminen 5 8
Uudenlaisten automaatiotekniikoiden edistäminen fyysisesti raskaan työn vähentämisessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 5
Poikkeuksellisten tilanteiden hallinta, ympäristöturvallisuus. Hankkeen koulutusmalli lisää osallistuvuutta ja pyrkii vähentämään toisen asteen koulutuksen keskeyttäjiä. Koulutus mahdollistaa yksilöllisen opetuksen ja huomioi erilaiset oppijat. Käytännön, motoristen taitojen harjoittelu sekä visualisoivat oppimismenetelmät mahdollistavat oppilaiden kehittymisen suomenkielen taidoista / yhteisestä kielestä riippumatta.
Kulttuuriympäristö 5 5
Aluetta vahvasti leimaavan merenkulku- ja satamakulttuurin perinteiden jatkaminen ja edistäminen. Välillisesti koulutuksen kautta kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden huomioiminen ranta-alueen ympäristövahinkojen torjunnassa ja riskikartoituksessa
Ympäristöosaaminen 10 10
Ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteiden liittäminen osaksi toimintatapoja. Tiedotus ja tulosten levittäminen. Uuden tiedon ja osaamisen jalkautuminen Suomeen mahdollistaa uusien ympäristötekniikoiden kehittämisen. Tukee ympäristömonitorointijärjestelmien käyttöönottoa öljyntorjuntatyössä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

SCAROIL Simulators oli investointihanke, joka liittyy ESR-hankkeeseen SCAROIL Simulator Training for Cargo Handling and Oil Recovery (S20604). ESR-hankkeessa kehitettiin lastinkäsittelyn ja öljyntorjunnan koulutukseen uudet toimintamallit joissa keskeisenä osana käytetään simulaattoreita. Simulaattoritoimittajat kilpailutettiin ja niistä valittiin kokonaistaloudellisin sekä tarkoitusta parhaiten vastaavat simulaattorilaitteistot tarvittavine lisävarusteineen ja ohjelmineen. Hankitut simulaattorit mahdollistavat aivan uudenlaisten koulutus- ja oppimisympäristöjen luomisen, sekä kansallisella että kansainvälisellä mittapuulla arvioituna. Simulaattoreita voidaan tarvittaessa kuljettaa asiakkaan luokse. Tämä mahdollistaa laajat koulutusvientimarkkinat ympäri maailman. Autenttiset simulaattorit mahdollistavat myös tutkimustoiminnan laajentamisen menetelmä- ja tuotekehitykseen yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa. Simulaatiomalleihin on mahdollista liittää anturitekniikkaa, jonka avulla yritykset voivat kehittää materiaalien käsittelyprosesseissa käytettävää tekniikkaa ja työkoneita materiaalitehokkuutta ja kiertotaloutta tukevalla tavalla. Hanke on lisännyt edelleen Kymenlaakson alueen merenkulun, satama- ja logistiikka-alan sekä ympäristöriskienhallinnan erikoisosaamista sekä vahvempaa asemaa sekä koulutus- että tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristönä.