Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71719

Hankkeen nimi: Salli Tuotanto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.1.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: EASYDOING OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0819190-5

Jakeluosoite: Sahalantie 41

Puhelinnumero: +358 10 270 1210

Postinumero: 77700

Postitoimipaikka: RAUTALAMPI

WWW-osoite: www.salli.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mannila Kirsi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi(at)salli.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 312 0853

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on edistää Easydoing Salli Systems Oy:n tuotekehitysprosessia siten, että t&k-toiminta on systemaattista ja johtaa konkreettisiin uusiin tuotteisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 040

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 46 761

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 60 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 46 761

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Sisä-Savon

Kunnat: Rautalampi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sahalantie 41

Postinumero: 77700

Postitoimipaikka: RAUTALAMPI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 3.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Teollisuus, tuotanto ja tuotekehitys mielletään perinteisesti miesvaltaisiksi aloiksi ja toimenkuviksi, hankkkeella rohkaistaan myös naisiaan tuomaan ideanasa ja kehitysehdotuksensa tuotannon ja tuotekehityksen tueksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteiden kautta pyritään turvaamaan naisten ja miesten tasapuolinen kohtelu teollisuuden toimialoilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, hankkeen toimenpiteet ovat luonteeltaan sukupuolineutraaleja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 7
Hankkeen aikana rakennettavasa ympäristöjärjestelmässä otetaan kantaa mm. kestävään luonnonvaroen käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 7
Hankkeen aikana rakennettavassa ympäristöjärjestelmässä otetaan kantaa myös ilmastonmuutokseen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöstöön ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 7
Ympäristöjärjestelmässä otetaan kantaa pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä ilmaan ja ennen kaikkea kasvihuonekaasujen vähentämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman kohteisii.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Hankkeessa kehitetään yrityksen tuotantoprosessia sekä rakennetaan laatu- ja ympäristöjärjestelmät, joissa otetaan kantaa sekä materiaalien että jätteiden käsittelyyn.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeessa kehitetään yrityksen tuotantoprosessia sekä rakennetaan laatu- ja ympäristöjärjestelmät, joissa otetaan kantaa uusiutuvan energianlähteiden käyttöön ja tämän tehostamiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 7
Hankkeen välittömänä vaikutuksena yritykseen palkataan mm. uusi t&k -päällikkö
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 7
Hankkeessa kehitetään Salli Systemsin tuoteideoita sekä jalostetaan niitä konkreettisiksi demotuotteiksi.
Liikkuminen ja logistiikka 10 7
Hankkeen aikana kehitetään Salli Systemsin tuotantoprosessia, jossa otetaan kantaa mm. materaalivirtoihin sekä tuotannon ja logistiikan optimointiin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 10
Hankkeen aikana kehitettävät tuotteet aj palvelut edistävät ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole tunnistettuja välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kulttuurympäristöön.
Ympäristöosaaminen 10 7
Hankkeen aikana yritykselle rakennetaan mm. ympäristöjärjestelmä, joka lisää yrityksen sisäistä ja sen sidosryhmien ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena oli edistää Easydoing Oy:n tuotekehitysprosessia siten, että t&k-toiminnasta tulee systemaattista ja se johtaa konkreettisiin uusiin tuotteisiin. Toteutus ja tulokset: - Toiminnanohjausjärjestelmän laajentaminen joka yksinkertaistaa ja helpottaa materiaalivirtojen hallintaa, - CE-merkintöjen ja sertifikaattien selvitys ja hankinta. -Tuotekehitysprosessin kartoitus ja systematisointi ja sitä kautta toimivampi ja tehokkaampi tuotekehitysprosessi. - Tuotantologistiikan optimointi jonka avulla tehostetaan Sallin tuotantoa.