Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71720

Hankkeen nimi: Massadata-analyysin ja 5G -verkon integraatio

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 31.10.2019

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: PL 4500

Puhelinnumero: +358 294 48 0000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/yliopisto

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ville Niemelä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkijatohtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.niemela(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505982354

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy, 2647375-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HILLA ­ohjelman (w​ww.hilla.center)​ päätavoitteena on kasvattaa merkittävästi Oulun alueen ICT-liiketoimintaympäristöä kärkihankkeilla, jotka ovat liiketoimintalähtöisesti suunniteltuja ja alueen yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisesti toteuttamia. Osana tätä tavoitetta HILLA ­ohjelma tuo yritysten tietoisuuteen ja käyttöön jaettuja T&K ­ympäristöjä (engl. Shared R&D Environments, SRE), jotka tukevat uusien liiketoimintamahdollisuuksien identifiointia ja realisointia, sekä tukevat paikallisten tutkimuslaitosten profiloitumista kansainvälisessä huippututkimuksessa.

Tässä hankkeessa toteutetaan jaettu T&K ympäristö, joka mahdollistaa massadata-analyysin tarjoamisen osana Oulun alueelle tulevaa 5G testiverkkoa (http://5gtn.fi/). Massadata-analyysi tunnistetaan tänä päivänä kiinteäksi osaksi useiden alojen digitaalisen liiketoiminnan kilpailukykyä. Tiivis integraatio osaksi tulevaa 5G testiverkkoa mahdollistaa paitsi korkean siirtokapasiteetin ja matalan viiveen datasiirron, mutta myös erilaisten data-analyysi-infrastruktuurien kuten keskitettyjen massadata-alustojen ja verkon reunoille hajautetun laskennan (engl. central cluster, edge analytics) tarjoamisen.

Tämän hankkeen tuloksena saadaan T&K ­ympäristö, jota voidaan hankeen päättymisen jälkeen hyödyntää seuraavasti:
● Yliopiston tutkijat hyödyntävät T&K ­ympäristöä tehdessään kansainvälisesti korkeatasoista akateemista tutkimusta, joka on suoraan linjassa Oulun yliopiston laajemman kansallisen ja kansainvälisen profiloitumisen kanssa.
● Hilla ­ohjelman kärkihankemallin kautta Oulun seudun yritykset pääsevät käsiksi tämän T&K ­ympäristön työkaluihin ja parhaisiin käytänteisiin, jotka tukevat suoraan kansainvälisesti kilpailukykyisen liiketoiminnan kehittämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen tärkein suora kohderyhmä ovat Oulun alueen yritykset jotka pääsevät hyödyntämään massadatan analyysiä HILLA ­ohjelman kärkihankkeiden kautta, sekä tutkimuslaitokset (yliopisto, VTT, OAMK), joiden tutkimusta ja opetusta tämä investointi suoraan tukee.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät muodostuvat kahdesta painopisteestä:
● Hanke tukee Oulun alueen yritysten toimintavalmiuksia kansainvälisillä markkinoilla, joka on sidoksissa yritysten kansainvälisen viennin kasvuun, ja tämä puolestaa kasvattaa yritysten liikevaihtoa sekä työvoiman rekrytointitarvetta.
● Hanke tukee Oulun yliopiston ja VTT:n profiloitumista ja menestymistä kansainvälisissä tutkimusyhteisöissä, ja täten edesauttaa korkeatasoisten kansainvälisten julkaisujen tuottamisessa. Tämä paitsi mahdollistaa jatkossa massadataan perehtyneitten diplomi-insinöörien koulutuksen, myös tekee Oulun yliopistosta houkuttelevan tutkimuspartnerin erityisesti eurooppalaisten H2020 -konsortioiden näkökulmasta.
● Hanke hyödyttää myös Oulun alueen ihmisiä eri sovellusalueilla tapahtuvan edistyksen kautta. Tässä hyvänä esimerkkinä toimii liikennesektori, jota voidaan tehostaa massadata-analyysin kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 693 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 292 130

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 936 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 397 802

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 4500

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tieto- ja tietoliikenneteknologian toteuttajien sukupuolijakauma ei kuitenkaan ole sama kuin teknologian käyttäjien jakauma. Insinöörien ammattikunta on edelleen miesvaltainen. Naisia on nyt ammattikunnasta noin 14 prosenttia. Naisten määrä alalla on kuitenkin kasvussa: vuonna 2013 valmistuneista insinööreistä jo 19 prosenttia oli naisia. Tämän massadatahankkeen tavoitteena on että mahdollisesti hankkeeseen palkattavien asiantuntijoiden sukupuolijakauma vastaisi vähintäänkin ammattialalla vallitsevaa sukupuolijakaumaa. Tilastokeskus ei julkaise insinöörien työttömyysastetta sukupuolittain, mutta kaikki alat mukaanlukien miesten työttömyys on korkeampaa kuin naisten. Suurin osa hankkeeseen tarjolla olevasta työvoimasta tulee siis luultavasti olemaan miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulmasta arvioituna kysessä on selkeästi valtavirtaistava hanke. Hankkeen tuloksena saatavien tutkimus- ja liiketoimintaparannusten käyttäjien sukupuolijakauma noudattaa koko väestön sukupuolijakaumaa. Tältä osin hankkeen kohderyhmänä ovat sekä miehet ja naiset. Hankkeen tavoite on molempien sukupuolten osalta sama.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen aikana toimenpiteet vinoumien korjaamisessa noudattavat Oulun yliopiston Sähkö- ja Tietotekniikan osaston tasa- arvosuunnitelmaa (http://www.ee.oulu.fi/tasa- arvo/suunnitelma.shtml). Hankkeen ohjausryhmään kuuluvia organisaatioita kannustetaan myös huomioimaan sukupuolinäkökulma ohjausryhmän jäseniä nimetessään.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikututa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 5
Hanke tuo uusia mahdollisuuksia kehittää digitaalista liiketoimintaa alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Massadatan hallinnointiin ja analyysiin liittyvät uudet käytänteet ja niiden siirto teollisuuden liiketoiminnan osaksi.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Uusilla massadataratkaisuilla voidaan vaikuttaa liikkumisen ja logistiikan tehostamiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Uusilla massadataratkaisuilla voidaan vaikuttaa perusterveydenhuollon kehittämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 1 2
Ympäristöstä ja ilmastosta kerätty massadata parantaa tietämystä esim. ilmanlaadusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-