Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A71725

Hankkeen nimi: Toolfac2020-vaihe 1 - investointi- ja kehittämispanostuksilla Toolfac eturivin suomalaiseksi hienomekaanisten komponenttien valmistajaksi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.3.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TOOLFAC OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1895668-4

Jakeluosoite: Teollisuuskatu 7

Puhelinnumero: +358178211411

Postinumero: 74120

Postitoimipaikka: IISALMI

WWW-osoite: www.toolfac.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koponen Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.koponen(at)toolfac.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405637988

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Toolfac2020-vaihe 1-hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on luoda meille hyvät edellytykset kehittyä sellaiseksi hienomekaanisten tarkkuuskomponenttien eturivin suomalaiseksi valmistajaksi, joka pystyy tuomaan avainpäämiehille merkittävää asiakasarvoa ja globaalia kilpailuetua investoimalla huippunykyaikaisiin tuotantoautomaatiolaitteisiin ja ratkaisuihin. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa merkittävästi digitalisaation hyödyntämistä ja soveltamista liiketoimintamme eri osa-alueilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 360 080

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 325 429

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 360 080

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 325 429

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuuskatu 7

Postinumero: 74120

Postitoimipaikka: IISALMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ja hankkeen vaikutukset arvioidaan sen mukaisesti olevan sukupuolineutraalit
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali ja tukee valtavirtaistamisen periaatteiden toteutumista käytännössä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole tämän hankkeen tavoite, mutta hankkeen tulokset edistävät sukupuolten tasa-arvoa mm. siten, että kasvun myötä syntyneisiin uusiin työtehtäviin voidaan rekrytoida tasapuolisesti molempien sukupuolien edustajia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Automaation lisääminen ja prosessien tehostaminen vähentävät jonkin verran energian käyttöä/tuotettu yksikkö samoin kuin myös koneiden tuottama lämpö vähentää lämmityksen tarvetta talvella/tuotettu yksikkö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Automaation lisääminen vähentää mm. energian tarvetta. Leikkuunesteen käytön tehostuminen uusien koneiden myötä pienentää vaaraa pinta- ja pohjavesivahinkojen osalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tunnistettuja vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Prosessien automatisointi ja tehostaminen vähentävät jonkin verran mm. materiaalin tarvetta sekä hukan ja jätteiden määrä vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Vahvistaa ja monipuolistaa entisestään alueen teknologiatarjontaa ja vähentää ihmisten liikkumistarvetta ja materiaalin kuljetustarvetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Vähäiset etukäteen tunnistetut vaikutukset.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Automaation lisääminen tarkoittaa, että eri ikäiset kokevat olevansa aikaisempaa enemmän tasa-arvoisia riippumatta sosiaalisesta taustasta tai koulutustasosta.
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Eri ikäiset ja eri sukupuolta olevat kokevat olevansa aikaisempaa tasa-arvoisempia, koska mm. automaatio koskettaa kaikkia riippumatta iästä, sukupuolesta tai koulutuksesta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei etukäteen tunnistettuja vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Toolfac2020-vaihe 1-hankkeen tärkeimpänä tavoitteena oli luoda meille hyvät edellytykset kehittyä hienomekaanisten tarkkuuskomponenttien eturivin suomalaiseksi valmistajaksi, joka pystyy tuomaan avainpäämiehille merkittävää asiakasarvoa ja globaalia kilpailuetua investoimalla huippunykyaikaisiin tuotantoautomaatiolaitteisiin ja ratkaisuihin. Hankkeen tavoitteena oli myös parantaa merkittävästi digitalisaation hyödyntämistä ja soveltamista liiketoimintamme eri osa-alueilla. Hanke toteutettiin pääosin alkuperäisen suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Hankkeen toteutettujen investointien ja kehittämistoimenpiteiden avulla pystyimme kehittymään aivan uudelle teknologiselle tasolle hienomekaanisten kappaleiden koneistuksessa. Tehdyt kone- ja laiteinvestoinnit olivat oikea-aikaisia ja sisällöllisesti oman arviomme mukaan parhaat mahdolliset meidän tunnistamiin asiakastarpeisiin. Niiden avulla pystyimme parantamaan uskottavuuttamme keskeisten päämiesten keskuudessa sekä monipuolistamaan myös heille koneistettavien tuotteiden haasteellisuutta merkittävästi. Pystyimme käynnistämään hankkeen aikana testimielessä ensimmäiset osaamisintensiiviset palvelumme avainasiakkaillemme. Niiden tavoitteena oli etsiä yhdessä päämiesten tuotekehityshenkilöiden kanssa sellaisia tuoteratkaisuja, joiden koneistaminen olisi aikaisempaa nopeampaa ja kustannustehokkaampaa. Digitaalisuuden hyödyntämisessä pääsimme eteenpäin, vaikka tällä osa-alueella jäikin vielä paljon kehittämistarpeita. Oma kilpailukykymme ja kustannustehokkuutemme paranivat hankkeen toimenpiteiden vaikutuksesta. Hanke on mahdollistanut myös liikevaihdon ja kannattavuuden merkittävän paranemisen. Kaikki keskeiset liiketoiminnan tunnusluvut ovat parantuneet vähintään niin paljon, kuin hankkeen tavoitteissa oli kuvattu. Liikevaihdon kasvu oli hankkeen toteutusaikana merkittävästi suurempi, kuin mitä tavoittelimme.